Пријављивање српских тех. прописа

Образац обавештења

Активне пријаве српских техничких прописа у припреми 

 

Технички пропис

Детаљи пријаве

Рок за достављање коментара ЦЕФТА страна

 1

Предлог правилника о условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и испитних институција, односно садржину и образац одобрења за рад произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција

 Нотификација -обавештење  2.11.2017.

2

Предлог правилника о спречавању загађења унутрашњих вода проузрокованог пловидбом

Нотификација - обавештење 25.11.2017.

Правни основ за пријављивање тех. прописа

У 2010. године донета је Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде, која је иновирана 2015. године, ради усклађивања са европском уредбом која се односи на област стандардизације 1025/2012. 

Циљ Уредбе је да се обезбеди ефикасно спровођење Споразума о техничким препрекама трговини Светске трговинске организације (ТБТ Споразум) и ЦЕФТА споразума, у делу који се односи на пријављивање, односно информисање о техничким прописима, стандардима и поступцима оцењивања усаглашености који су у припреми.

Уредба је у потпуности усклађена са Директивом 2015/1535, која представља консолидовану верзију директива 98/34/ЕЗ и 98/48/ЕЗ. Уредба прописује поступак пружања информација у области техничких прописа и стандарда и правила о услугама информационог друштва, донете ради спречавања креирања препрека за трговину на јединственом тржишту ЕУ. Такође је усклађена са европском Уредбом 1025/2012. 

Уредба дефинише да Министарство привреде делује као информативни центар за техничке прописе (Enquiry point), а Институт за стандардизацију (у даљем тексту: Институт) као информативни центар за стандарде, према Споразуму о техничким препрекама у трговини Светске трговинске организације (СТО ТБТ), ЦЕФТА споразуму и према европској Директиви 2015/1535.

Суштинска разлика у обавези пријављивања прописа у припреми према СТО и ЦЕФТА споразуму и према ЕУ је да се СТО пријављују технички прописи за које се оцени да би могли представљати непотребну препреку у трговини и који се не заснивају на коришћењу међународних стандарда, док се пријављивање прописа Европској комисији мора спроводити за све техничке прописе за производе из нехармонизованог подручја, али и за оне техничке прописе из хармонизованог подручја под условом да такви прописи поред захтева европских директива садрже и национални додатак, у смислу додатних техничких захтева.

Такође, велика је разлика и у правним последицама у случају да се не изврши пријављивање прописа према СТО или ЕУ, које су много теже у случају непријављивања Европској комисији, јер тако донети технички пропис нема правну обавезност.

 

Архива пријављених српских техничких прописа у припреми Секретаријату ЦЕФТА

 

Технички пропис

Детаљи пријаве

Рок за достављање коментара  ЦЕФТА страна истекао/Коментари:

ЦЕФТА Нотификација 1

Уредба о техничким и другим захтевима за конструкционе хладнообликоване заварене шупље профиле од нелегираних и ситнозрних челика

Нотификација 1

18.8.2015.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 2

Правилник о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје  Нотификација 2

 24.12.2015.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 3

Правилник о безбедности лифтова Нотификација безбедност лифтова 

28.12.2016.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 4

Правилник о прегледу лифтова у употреби Нотификација преглед лифтова

 28.12.2016.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 5

Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама Нотификација ATEX

29.12.2016.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 6

Правилник о методама испитивања средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта  Нотификација -обавештење

23.04.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 7

Уредба о грађевинским производима  Нотификација - обавештење

27.4.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 8

Правилник о аеросолним распршивачима  Нотификација - Аеросоли

10.6.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 9

Правилник о мерилима  Нотификација - Мерила

10.6.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 10

Закон о грађевинским производима Нотификација - Грађевински производи

 5.8.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 11

Предлог правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања  Нотификација -обавештење

23. 9.2017.

Није било коментара

 

.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна