Мерило 1

Европска комисија је 26. јуна 2015. године доставила део Извештаја о извршеном скринингу за Поглавње 1. У одељку Извештаја „Закључци и препоруке“ Европска комисија је дефинисала мерило 1 за отварање Поглавља 1 које гласи:

 „Србија треба да достави Комисији Акциони план за усаглашавање са чл. 34-36 УФЕУ, са временским оквиром за аналитички преглед домаћег законодавства и административних пракси, за увођење клаузуле о узајамном признавању, као и за неопходне даље измене или допуне“.

Ради испуњења наведеног мерила Министарство привреде је припремило Извештај о потреби достављања Европској комисији Акционог плана у вези са мерилом 1 за отварање преговора у поглављу 1 - Слободно кретање робе. Извештај је прихваћен Закључком 05 Број 337-5031/2016 који је Влада донела на седници одржаној 31. маја 2016. године.  

Прихватањем овог извештаја створени су услови и задужени релевантни надлежни органи за уклањање непотребних и у складу са правом ЕУ недозвољених препрека у трговини између Републике Србије и земаља јединственог европског тржишта, у оквиру свог делокруга.

Правна анализа релевантних технички и нетехничких прописа нехармонизованог подручја урађена у року од 6 месеци од доношења Закључка, на основу које су попуњене табеле 1 и 2 које су саставни део Акционог плана за усклађивање законодавства Републике Србије са члановима 34-36 Уговора о функционисању Европске уније.

Током спровођење анализе прописа Министарство привреде је одржало велики број састанака и радионица са надлежним министарствима, али и неколико презентација за представнике индустрије Републике Србије на којима је представљен значај и правила за уређење тржишта у областима које нису предмет заједничког европског права (нехармонизована област).

Један од таквих скупова у ПКС: http://www.tehnis.privreda.gov.rs/vesti/novosti/460/okrugli-sto-ispunjavanje-obaveza-iz-merila-1-u-cilju-otvaranja-pregovora-u-poglavlju-1--slobodno-kretanje-robe.html  

Након истека рока за спровођење анализе преко 170 прописа, на основу резултата анализе припремљен је нацрт Акционог плана који је 12. децембра 2016. године достављен Европској комисији.