Мерило 1

Европска комисија је 26. јуна 2015. године доставила део Извештаја о извршеном скринингу за Поглавње 1. У одељку Извештаја „Закључци и препоруке“ Европска комисија је дефинисала мерило 1 за отварање Поглавља 1 које гласи:

 „Србија треба да достави Комисији Акциони план за усаглашавање са чл. 34-36 УФЕУ, са временским оквиром за аналитички преглед домаћег законодавства и административних пракси, за увођење клаузуле о узајамном признавању, као и за неопходне даље измене или допуне“.

Ради испуњења наведеног мерила Министарство привреде је припремило Извештај о потреби достављања Европској комисији Акционог плана у вези са мерилом 1 за отварање преговора у поглављу 1 - Слободно кретање робе. Извештај је прихваћен Закључком 05 Број 337-5031/2016 који је Влада донела на седници одржаној 31. маја 2016. године.  

Прихватањем овог извештаја створени су услови и задужени релевантни надлежни органи за уклањање непотребних и у складу са правом ЕУ недозвољених препрека у трговини између Републике Србије и земаља јединственог европског тржишта, у оквиру свог делокруга.

Правна анализа релевантних технички и нетехничких прописа нехармонизованог подручја урађена у року од 6 месеци од доношења Закључка, на основу које су попуњене табеле 1 и 2 које су саставни део Акционог плана за усклађивање законодавства Републике Србије са члановима 34-36 Уговора о функционисању Европске уније.

Током спровођење анализе прописа Министарство привреде је одржало велики број састанака и радионица са надлежним министарствима, али и неколико презентација за представнике индустрије Републике Србије на којима је представљен значај и правила за уређење тржишта у областима које нису предмет заједничког европског права (нехармонизована област).

Један од таквих скупова у ПКС: http://www.tehnis.privreda.gov.rs/vesti/novosti/460/okrugli-sto-ispunjavanje-obaveza-iz-merila-1-u-cilju-otvaranja-pregovora-u-poglavlju-1--slobodno-kretanje-robe.html  

Након истека рока за спровођење анализе преко 170 прописа, на основу резултата анализе припремљен је нацрт Акционог плана који је 12. децембра 2016. године достављен Европској комисији.

 

Званично време Републике Србије

Анкете