Прибављање исправе о усаглашености

На овој страници можете пронаћи информације и обавештења у вези са обавезом прибављања исправа о усаглашености у складу са техничким прописима из надлежности Министарства привреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

Од 11. новембра 2023. године, за давање тумачења, објашњења,  односно  мишљења о примени републичких прописа примењују се усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси (Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021- усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 - усклађени дин. изн. и 92/2023и то: 

- 15.500,00 РСД за правна лица и предузетнике, односно

- 1.910,00 РСД за физичка лица.

За стручно-техничке консултације у вези са производима који су обухваћени новим техничким прописима, као и за информације у вези са прибављањем мишљења о примени техничких прописа из делокруга Министарства привреде, можете нам сеобратити на тел. 011 / 3343 - 373 и 011 / 3343 - 374.

Aрхива старих обавештења:

Више о знаку усаглашености

Званично време Републике Србије

Анкете