Признавање иностраних исправа

знавање важења исправа о усаглашености које је издало инострано тело за оцењивање усаглашености и знакова усаглашености издатих у иностранству (иностраних исправа и знакова усаглашености) у Републици Србији уређено је Уредбом о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (''Службени гласник РС'', бр. 98/09 и 110/16).  

Овом уредбом ближе се уређују услови и процедуре признавања важења иностраних исправа и знакова усаглашености у Републици Србији,  што представља даљи корак у имплементацији Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.  

У поступку приступања Светској трговинској организацији (СТО) Србија је обавезна да своје законодавство прилагоди споразуму СТО, односно да сва правила и процедуре који се примењују у Србији, а који могу имати утицаја на слободан проток робе, усагласи са правилима СТО. Такав је случај и са Споразумом СТО о техничким препрекама трговини (ТБТ), који, између осталог, утврђује правила и принципе у области примене техничких прописа других држава, као и важења иностраних исправа и знакова усаглашености.

Један од циљева доношења ове уредбе је и стварање правног оквира, уз доношење одговарајућих техничких прописа којима се преузимају директиве из области техничког законадавства Европске уније (ЕУ), за отпочињање преговора за закључивање међународних споразума о међусобном признавању иностраних исправа и знакова усаглашености са другим државама, а нарочито за закључивање одговарајућег међународног споразума са ЕУ о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (ACAA), који ће омогућити да и одређени производи, односно групе производа српске привреде, које прате исправе и знакови усаглашености издати од стране домаћих именованих тела за оцењивање усаглашености, буду пласирани на тржиште ЕУ, без додатног спровођења оцењивања усаглашености и додатних трошкова.

Образац захтева за признавање иностраних исправа о усаглашености које издају инострана тела за оцењивање усаглашености и знакова усаглашености издатих у иностранству (.doc)

Образац захтева за признавање иностраних исправа о усаглашености које издају инострана тела за оцењивање усаглашености и знакова усаглашености издатих у иностранству (.pdf)

Мишљење у вези са применом Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености

 

Званично време Републике Србије

Анкете