МЕРИЛО 2

У циљу пуне интеграције српске привреде у јединствено тржиште Европске уније, а у складу са Извештајем Европске комисије (SCREENING REPORT) о скринингу, односно мерилима које Република Србија треба да испуни како би отворила преговоре за Поглавље 1, Република Србија je припремила Стратегију и Акциони план за хармонизовану област.

Стратегија и Акциони план за хармонизовану област обухвата активности које се односе на захтеве за производе на које се примењује Нови приступ, Стари приступ и тзв. Процедуралне мере, као и хоризонтално законодавство и релевантне институције из области инфраструктуре квалитета (стандардизација, акредитација, метрологија и тржишни надзор), те план за уклањање постојећих непотребних препрека трговини. 

Представљање Нацрта Стратегије и АП у ПКС: http://www.tehnis.privreda.gov.rs/vesti/novosti/498/predstavljen-nacrt-strategije-i-akcionog-plana-za-harmonizovanu-oblast-.html 

Нацрт Стратегије и Акционог плана за хармонизовану област Поглавља 1 Акционог плана достављен је Европској комисији 12. децембра 2016.