Еко дизајн и енергетска ефикасност

Ознака енергетске ефикасности је типска, препознатљива ознака која потенцијалном купцу пружа битне податке о производу, пре свега визуелно указује којој класи енергетске ефикасности припада производ, од најниже до највише. Циљ је да се подстиче куповина производа широке потрошње који имају већу класу енергетске ефикасности, што значи да приликом коришћења троше мање енергије.

Министарство рударства и енергетике је донело више подзаконских аката из области означавања енергетске ефикасности производа којима се прописују обавезе испоручилаца и продаваца у вези са означавањем, изглед и садржај ознаке енергетске ефикасности, садржај листе са подацима и техничке документације које прате производ, методологија одређивања класе енергетске ефикасности, обавеза истицања класе енергетске ефикасности на производ који се налази на продајном месту, приликом оглашавања продаје производа, приликом  продаје производа на даљину, као и у техничким промотивним материјалима о производу. Контролу извршавања прописаних обавеза врши тржишна инспекција.

Донети су следећи подзаконски акти у области означавања енергетске ефикасности производа:

Уредба о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса („Службени гласник РС”, бр. 92/13 и 80/16);

У поступку доношења су правилници за две групе производа:

- грејаче простора, комбиноване грејаче, комплете грејача простора, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја и комплете комбинованог грејача, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја и

- грејаче воде, резервоаре топле воде и комплете грејача воде и соларног уређаја.

Министарство рударства и енергетике припрема измене и допуне Закона о ефикасном коришћењу енергије како би се створио правни основ за имплементацију европске Директиве ЕУ2009/125/ЕЗ(**) познатије као Директива о еко-дизајну. Еко-дизајн производа је скуп услова које производ који користи енергију мора да испуњава у погледу заштите животне средине у периоду који обухвата процес његовог настанка, употребе и стављања ван употребе.

Након измене поменутог закона, очекује се да међу првима буду донети прописи о еко-дизајну за следеће врсте производа:

- телевизори,
- машине за прање веша за домаћинство,
- машине за прање судова за домаћинство,
- расхладни уређаји за домаћинство,
- уређаји за климатизацију и вентилатори,
- Set-top box уређаји,
- електрични и електронски апарати за домаћинство и канцеларијска опрема у стању мировања и стању искључености,
- а затим и за остале врсте производа.
 

Припрема прописа из области означавања енергетске ефикасности и еко-дизајна производа спада у делокруг Министарства рударства и енергетике, Одсека за унапређење енергетске ефикасности.

(*) Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products

(**) Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of eco-design requirements for energy-related products