Пловила за рекреацију

Правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2013/53/ЕУ Европског парламента и Савета од 20. новембра 2013. године, о усклађивању закона, уредби и других прописа који се односе на пловила за рекреацију, а која се у Европској унији примењује од 18. јануара 2016. године. Овај Правилник почиње да се примењује од 1. јануара 2018. године.

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области безбедности пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон („Службени гласник РС”, број 93/16), који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда који се објављује у Службеном листу ЕУ.

Тело за оцењивање усаглашености може да обавља послове оцењивања усаглашености производа из члана 2. овог правилника, ако испуњава захтеве за оцењивање усаглашености из Прилога 9 – Захтеви које треба да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености и ако је именовано у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и прописом донетим на основу тог закона.

До сада није именовано ни једно тело за оцењивање усаглашености производа по овом правилнику.