Догађања

Одржан округли сто на тему примене Правилника о безбедности лифтова

У Министарству финансија и привреде, 17. октобра 2012. године, одржан је округли сто са преко 50 учесника, са темом примене Правилника о безбедности лифтова, на којем су разматрана бројна питања од значаја за примену овог прописа, укључујући и питање примене правилника на лифтове који су уграђени у зграде и објекте по старим прописима, као и питање инспекцијског надзора у области лифтова

Учесници Округлог столаУ Министарству финансија и привреде је, дана 17. октобра 2012. године, одржан округли сто са темом примене Правилника о безбедности лифтова, уз присуство представника именованих тела за оцењивање усаглашености лифтова, именованих тела за преглед лифтова, јавних стамбено-комуналних предузећа и других одржавалаца лифтова, произвођача компоненти и инсталатера лифтова, привредних субјеката који су власници објеката у којима су лифтови у употреби, чланова радне групе која је припремала текст правилника, као и представника министарстава и других институција који су релевантни за примену прописа у пракси (Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Министарство финансија и привреде, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике-Управа за безбедност и здравље на раду, МУП, Акредитационо тело Србије, Институт за стандардизацију Србије).

На округлом столу је дискутовано о питањима која су се појавила у свакодневној пракси, а у вези са применом Правилника о безбедности лифтова, који је ступио на снагу у јануару 2011. године.

Констатовано је да су до сада именована три тела за оцењивање усаглашености лифтова. Ова тела су уједно именована и за поступке прегледа лифтова који се налазе у употреби.

У вези са питањем сертификације безбедносних компоненти за лифтове, од стране представника тела за оцењивање усаглашености је наглашено је да овај поступак захтева набавку веома скупе опреме, што представља проблем за ова тела. Не постоји економски одржив план који би им у догледно време омогућио набавку ове опреме.

Представници Министарства финансија и привреде су истакли да ће се проблем сертификације безбедносних компоненти превазићи у сарадњи са Акредитационим телом Србије, тако што ће се прецизирати услови и процедуре за примену ЕА MLA споразума (потписаног у мају ове године између АТС-а и земаља чланица ЕА) у конкретној области. Наиме, примена ЕА MLA споразума у области безбедносних компоненти за лифтове би се везала за члан 10 став 2. Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености   („Службени гласник РС”, број 98/09), којим је прописано да, у случају постојања таквог споразума, домаће именовано тело може да сачини и изда домаћу исправу о усаглашености на основу исправе о усаглашености коју је издало тело акредитовано у земљама потписницама ЕА MLA споразума, без спровођења прописаног поступка оцењивања усаглашености.

У дискусији је даље разматрано и питање одложеног рока за примену захтева за преглед постојећих лифтова, тј. лифтова који су уграђени у зграде и објекте по старим прописима (рок за почетак примене из Правилника: 1. јануар 2014. године), и закључено да је потребно да сви учесници скупа доставе Министарству финансија и привреде релевантне податке којима располажу, како би се ово питање још једном размотрило са становишта праксе.

У наставку дискусије су разматрана питања надлежности у вези са прегледом лифтова у употреби. Као посебно питање је издвојено питање надлежности за преглед лифтова уграђених у објектима и зградама који се користе за обављање рада, тј. питање лиценци које издаје Министарство рада запошљавања и социјалне политике-Управа за безбедност и здравље на раду. Закључено је да се направи упоредна анализа извештаја о прегледу које издају именована тела и стручних налаза које издају лиценцирана правна лица, те да је у ту сврху потребно да именована тела и лиценцирана правна лица доставе надлежним државним органима примерке извештаја о прегледу и стручних налаза.

Следећа тема која је била предмет дискусије је инспекцијски надзор у овој области.

Посебно је наглашен проблем који су изнели представници одржавалаца и именованих тела за преглед лифтова, који су нагласили да практично нема инспекцијског надзора у области лифтова који се употребљавају у стамбеним зградама, што доводи до озбиљне блокаде у примени прописаних захтева за лифтове. Прочитано је и мишљење које је доставило Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, као носилац активности на изради Закона о тржишном надзору (Службени гласник РС“, број 92/11). Овим мишљењем се прецизира да грађевинска инспекција има јасна овлашћења из Закона о планирању и изградњи објеката (“Службени гласник РС, бр.72/09, 81/09-испр. 64/10-одлука УС и 24/11“), те да се грађевинској инспекцији достављају обавештења именованих тела о привременом стављању лифта ван употребе, као и да Закон о тржишном надзору не искључује ни једно овлашћење грађевинског инспектора које је прописано посебним законом. Дискусија није резултовала доношењем конкретног закључка о овом проблему, с обзиром да на округлом столу нису присуствовали представници Министарства грађевинарства и урбанизма (Сектор за контролу и надзор), иако је претходно био потврђен њихов долазак на овај скуп.

На крају дискусије су разматрана питања примене прописа из области противпожарне заштите на лифтовска постројења, уз закључак да се додатно анализирају сви постојећи захтеви за отпорност према пожару лифта и његових компоненти, како би се омогућила одговарајућа примена прописа у пракси.

Закључено је да се и убудуће периодично организују овакви састанци и округли столови, како у овој области тако и у области примене других техничких прописа, јер се на тај начин омогућава анализа имплементације и ефеката прописа у пракси и њихова оптимална примена.