Догађања

Мишљење Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација о инспекцијском надзору у поступку редовног и ванредног прегледа лифтова

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је дало мишљење о надлежнoсти у области инспекцијског надзора у вези са редовним и ванредним прегледом лифтова у употреби

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је, на захтев именованог тела за преглед лифтова у употреби, дало мишљење о надлежнoсти у области инспекцијског надзора у вези са редовним и ванредним прегледом лифтова у употреби.

У складу са Правилником о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 100/11), власник лифта (власник зграде или објекта у који је лифт уграђен) је у обавези да обезбеди редовне прегледе лифта у употреби, најмање једном годишње, као и ванредне прегледе лифта у прописаним случајевима. Ванредне и редовне прегледе лифта обавља Именовано тело за преглед лифта, које је као такво уписано у Регистар именованих тела.

Уколико у поступку прегледа лифта Именовано тело за преглед лифта утврди да лифт не задовољава прописане захтеве теко да је битно нарушена безбедност корисника, то тело привремено ставља лифт ван употребе и о томе одмах обавештава надлежног инспектора, одржаваоца лифта и власника лифта.

Надлежна инспекција којој се достављају наведена обавештења јесте грађевинска инспекција која, у складу са Законом о планирању и изградњи објеката („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), врши надзор над коришћењем објекта и предузима мере ако утврди да се коришћењем објакта доводе у опасност живот или здравље људи или постоје други ризици са аспекта безбедности.

Комплетан текст мишљења можете преузети овде.