Најаве

Јавна расправа о Предлогу стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године

Министарство привреде - Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године

У оквиру припреме за доношење Стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период од 2015. до 2020. године, Министарство привреде - Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту спроводи јавну расправу. Јавна расправа о Предлогу стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године спроводи се у периоду од 31. децембра 2014. до 26. јануара 2015. године.

Јавну расправу о Предлогу стратегије организоваће Министарство привреде у форми округлог стола, дана 22. јануара 2015. године, од 10,00 до 12,00 часова, у просторијама Института за стандардизацију Србије, Стевана Бракуса 2, Београд.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде - Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту, на е-mail адресе:  jelena.petrovic@privreda.gov.rs и tbtinfo@privreda.gov.rs, или поштом на адресу: Министарство привреде - Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту, 11000 Београд, Kнеза Милоша 20.

 

Текст Предлога стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године

Закључак и Програм јавне расправе о Предлогу стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године

У процесу унапређивања и модернизације система ИК у Републици Србији Министарство привреде, као орган државне управе задужен за политику развоја у области метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања усаглашености, предузима активности на стварању нормативне и институционалне основе за развој ових области у складу са европским законодавством и праксом.

Доношењем Стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период од 2015. до 2020. године (у даљем тексту Стратегија) дефинисаће се кораци за динамичан и свеобухватан развој метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања усаглашености, као елемената инфраструктуре квалитета. У том смислу, Стратегија поставља приоритете развоја за наредни период, у складу са потребама индустрије и актуелним трендовима развоја инфаструктуре квалитета у Европи и свету.

Након завршне фазе хармонизације са европским техничким законодавством, доношење овог документа обезбедиће ефикасну примену законодавства усклађеног са ЕУ, као и ефикасно функционисање система инфраструктуре квалитета.

Ради уједначеног развоја ове области у складу са потребама индустрије Републике Србије, односно пружања адекватних услуга привреди, неопходно је установити стратешки оквир за даљи развој система инфраструктуре квалитета. Систем инфраструктуре квалитета (ИК), генерално посматрано, подржава развој свих грана привреде с обзиром да представља основ за безбедност и квалитет производа, у свим фазама, од пројектовања, преко израде до стављања на тржиште, односно употребу.

Стратегијом се утврђују стратешки правци развоја система ИК у Републици Србији, базирани на анализама постојећег стања у овој области и плановима развоја индустријског сектора, превасходно у области индустријско-непрехрамбених производа.

Заокруживањем унапређеног система ИК, Република Србија ће бити неколико значајних корака ближе Европи у евро-интеграцијама и њеним вредностима које ће позитивно утицати на:

- српске привреднике који ће производити, увозити и извозити производе без техничких препрека;

- потрошаче којима ће бити доступни квалитетни и безбедни производи;

- органе државне управе који ће на једноставнији и ефикаснији начин спроводити надзор над применом техничких прописа.

Достизањем ових циљева Република Србија ће бити у позицији да постане активан учесник на европском и светском тржишту.

Припрема Стратегије је реализована уз техничку подршку немачке развојне помоћи, кроз програм GIZ ACCESS  – Програм развоја приватног сектора у Србији, и сарадњу са свим заинтересованим странама, укључујући, с једне стране институције инфраструктуре квалитета (ИСС, АТС, ДМДМ) и тела за оцењивање усаглашености, а са друге стране представнике привреде (ПКС, асоцијације и друга секторска удружења) као корисника услуга испитивања и сертификације. Током припреме Стратегије спроведене су свеобухватне анализе постојећег стања и потреба система инфраструктуре квалитета и поређење добијених резултата са појединим земљама из региона и Европске уније.

Стратегијом се дају препоруке за даље активности са крајњим циљем ефикасног функционисања система инфраструктуре квалитета усклађеног са потребама привреде Републике Србије.