Актуелности

Именован надзорни и нови управни одбор АТС

На седници Владе одржаној 29. априла 2011. године, именовани су Надзорни и нови Управни одбор Акредитационог тела Србије АТС.

 

Надзорни одбор је орган контроле законитости рада и финансијског пословања АТС-а, који за свој рад одговара Управном одбору. Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада органа АТС-а, контролише веродостојност и комплетност извештаја о реализацији програма рада, контролише веродостојност и комплетност финансијског извештаја и обавља и друге послове утврђене законом, оснивачким актом и статутом АТС-а.

У Надзорни одбор именовани су: председник др Александар Гајић, редовни професор на Машинском факултету Универзитета у Београду, за чланове: др Јованка Левић, дипл. инжењер технологије, директор Научног института за прехрамбене технологије Универзитета у Новом Саду и Биљана Томић, дипл. правник, начелник Одељења за правне и опште послове АТС-а.

Такође, на истој седници Владе разрешен је дужности Управни одбор АТС коме је истекао мандат и именован је нови Управни одбор АТС-а. У нови Управни одбор АТС именовани су  - председник мр Сњежана Пупавац, дипл. инжењер пољопривреде, директор лабораторије ЕКО-ЛАБ за управљање квалитетом, Падинска Скела; др Лазар Турубатовић, научни саветник, Институт за хигијену и технологију меса Београд; Златибор Савић, дипл. правник из Крагујевца; Ненад Спасовић, дипл. менаџер индустријског менаџмента, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања и др Братислав Милошевић, доктор ветеринарске медицине, АТС. 

Управни одбор АТС-а одлучује о пословању, утврђује пословну политику и прати њено спровођење. Између осталог, Управни одбор доноси статут, Програм рада са финансијским планом, усваја финансијски извештај, као и годишњи извештај о раду АТС-а, одлучује о коришћењу средстава у складу са законом, доноси одлуку о висини трошкова акредитације, именује и разрешава председника и чланове Савета за акредитацију и обавља и друге послове утврђене законом и оснивачким актом и статутом АТС-а.