Актуелности

Објављен правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура („Службени гласник Републике Србије”, број 106/13) објављен је 5. децембрa, а на снагу је ступио 13. децембра 2013. године.

Овим правилником ближе се уређује начин испитивања предмета од драгоцених метала (у даљем тексту: предмети) који су толико мали, односно крхки да није могуће извршити жигосање без оштећења, предмета или делова предмета који се употребљавају за медицинске, стоматолошке, ветеринарске, научне и техничке сврхе, као и музичких инструменaта или делова таквих инструмената израђених од драгоцених метала, садржина извештаја о испитивању наведених предмета, начин испитивања и жигосања предмета, драгоцених метала и њихових легура, садржина и образац захтева за испитивање, односно жигосање предмета, образац извештаја о резултатима извршеног испитивања драгоцених метала и њихових легура, опрема за испитивање и жигосање предмета, списак предмета који се жигошу и место на које се државни жиг утискује, услови које морају испуњавати радне просторије и опрема за испитивање и жигосање предмета када се испитивање и жигосање предмета врши у пословним просторијама произвођача, увозника, односно заступника.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала („Службени лист СРЈ”, број 8/95), Правилник о условима за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала („Службени лист СРЈ”, број 8/95) и Упутство о начину одређивања степена финоће предмета од драгоцених метала („Гласник СЗМДМ”, број 1/84).