Актуелности

Објављена три правилника из области метрологије

У новембру и децембру објављена су три правилника из области метрологије и то: Правилник о престанку важења одређених правилника („Службени гласник РС”, број 99/2013), Правилник о изменама и допунама правилника о врстама мерила за којa је обавезно оверавање и временски интервали њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РС”, број 110/13), као и Правилник о аутоматским мерилима нивоа течности у непокретним резервоарима („Службени гласник РС”, број 114/2013.)

Правилник о престанку важења одређених правилника је објављен 15. новембра, а на снагу је ступио 23. новембра 2013. године. Ступањем на снагу овог правилника, престају да важе одређени правилници којима су за одређене врсте мерила прописани метролошки услови, односно захтеви, одређена метролошка упутства којима је прописан начин утврђивања испуњености метролошких захтева, одређени правилници којима су прописани услови за образовање лабораторија у којима се врши преглед мерила, и то у погледу стручности, опреме и радних просторија, као и подзаконска акта којима је прописана класификација одређених еталона, односно услови за националне, секундарне и радне еталоне. Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10) и Правилником о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РС”, број 49/10)  примењује се потпуно другачији правни режим законске контроле мерила, и то за мањи број врста мерила него што је то био случај за време важења ранијег Закона о метрологији („Службени лист СЦГ”, број 44/05), који је био донет 2005. године. те је било неопходно донети овај правилник како би се отклонила постојећа неусаглашеност у правном систему у погледу уређивања метролошких захтева за мерила и начина утврђивања испуњености тих захтева за мерила за која је обавезно оверавање (преглед и жигосање), захтева у погледу стручне оспособљености, просторија и опреме за рад тела која врше оверавање тих мерила, као и уређивања захтева за националне еталоне, а нарочито да би се, у том смислу, отклонила постојећа несагласност наведених подзаконских аката са Законом о метрологији.

Правилник о изменама и допунама правилника о врстама мерила за којa је обавезно оверавање и временски интервали њиховог периодичног оверавања објављен је 13. децембра, а на снагу је ступио 21. децембра 2013. године. Овим правилником смањен је број мерила на које се правилник односи, односно брисана су из табеле у члану 2. мерила за испитивање електричне безбедности у нисконапонским дистрибутивним мрежама (електричне отпорности према земљи, електричне отпорности изолације, електричне импедансе петље, електричне отпорности уземљења и изједначења потенцијала, за проверу заштитних уређаја диференцијалне електричне струје) и справе за одређивање хектолитарске масе житарица и уљарица, док су додати мeрни систeми зa кoмпримoвaна гaсoвитa гoривa зa вoзилa. Истовремено, рок периодичног оверавања резервоара и танкера смањен је са десет на пет година. Mерила која су су усаглашена са захтевима Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 63/13), односно Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС”, број 17/13), уколико је њихова усаглашеност оцењена према поступцима из тих правилника и ако су означена у складу са тим правилницима, не подлежу првом оверавању.

Правилник о аутоматским мерилима нивоа течности у непокретним резервоарима објављен је 23. децембра, а на снагу ступа 31. децембра 2013. године. Овим правилником ближе се прописују захтеви за аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима, означавање аутоматских мерила нивоа течности у непокретним резервоарима, техничка документација, начин утврђивања испуњености захтева за аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима, начин испитивања типа аутоматских мерила нивоа течности у непокретним резервоарима, методе мерења, као и начин и услови оверавања аутоматских мерила нивоа течности у непокретним резервоарима. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о метролошким условима за аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима („Службени лист СФРЈ”, број 76/90).