Актуелности

Објављен Правилник о медицинским термометрима и Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3

Правилник о медицинским термометрима и Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 118/13, 30. децембра 2013. године, а на снагу су ступили 7. јануара 2014. године

Правилником о медицинским термометрима ближе се прописују захтеви за медицинске термометре, означавање медицинских термометара, начин утврђивања испуњености захтева за медицинске термометре, методе мерења, начин испитивања типа, као и начин и услови оверавања медицинских термометара. Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за медицинске (хумане) термометре („Службени лист СРЈ”, број 34/96), Правилник о метролошким условима за медицинске електричне термометре за мерење максималне температуре људског тела („Службени лист СФРЈ”, број 18/90) и Правилник о метролошким условима за медицинске електричне термометре за континуирано мерење температуре људског тела  („Службени лист СФРЈ”, број 18/90).

Правилником о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 ближе се прописују захтеви за бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, њихово означавање, начин утврђивања испуњености захтева, начин испитивањa типа бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, методе мерења, као и начин и услови оверавања бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3. Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за електронска (статичка) бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени лист СРЈ”, брoj 47/98) и одредбе Метролошког упутства за оверавање електронских (статичких) вишефункцијских бројила електричне енергије („Гласник ЗМДМ”, број 1/07) које се односе на бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3.