Актуелности

Обавештење у вези са оверавањем бројила реактивне електричне енергије

Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени гласник РС”, број 118/13) је ступио на снагу 7. јануара 2014. године. Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за електронска (статичка) бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени лист СРЈ”, брoj 47/98) и одредбе Метролошког упутства за оверавање електронских (статичких) вишефункцијских бројила електричне енергије („Гласник ЗМДМ”, број 1/07) које се односе на бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3.

Привредни субјекти и друга правна лица која су решењем министарства надлежног за послове метрологије била овлашћена за послове оверавања електронских (статичких) бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 (раније овлашћена тела) у складу са наведеним прописима који су престали да важе, ако желе да наставе да обављају послове оверавања бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 у складу са новим Правилником о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, морају да поднесу захтев за измену овлашћивања по овом правилнику.

Текст Обавештења.