Актуелности

Обавештење у вези са оверавањем медицинских термометара

Правилник о медицинским термометрима („Службени гласник РС”, број 118/13) је ступио на снагу 7. јануара 2014. године. Даном ступања на снагу овог правилника престали су да важе: Правилник о метролошким условима за медицинске (хумане) термометре („Службени лист СРЈ”, број 34/96), Правилник о метролошким условима за медицинске електричне термометре за мерење максималне температуре људског тела („Службени лист СФРЈ”, број 18/90) и Правилник о метролошким условима за медицинске електричне термометре за континуирано мерење температуре људског тела („Службени лист СФРЈ”, број 18/90).

Привредни субјекти и друга правна лица која су решењем министарства надлежног за послове метрологије била овлашћена за послове оверавања медицинских термометара (раније овлашћена тела) у складу са наведеним прописима који су престали да важе, ако желе да наставе да обављају послове оверавања медицинских термометара у складу са новим Правилником о медицинским термометрима, морају да поднесу захтев за измену овлашћивања по овом правилнику.

Текст Обавештења.