Актуелности

Безбедност дечијих игралишта

У Републици Србији, у овом тренутку, не постоји ни један технички или други пропис којим су прописани технички или други захтеви за дечија игралишта, односно за опрему за игру деце на тим игралиштима. С обзиром на то, на безбедност дечијих игралишта и опреме за игру примењују се једино одредбе Закона о општој безбедности производа („Службени гласник РС”, број 41/09)

Имајући у виду одредбу члана 2. став 1. тог закона којом је прописано  да се овај закон примењује на све производе, осим на оне производе чија је безбедност уређена посебним прописима.

          Институт за стандардизацију Србије је у српску стандардизацију преузео неколико стандарда из области дечијих игралишта, и то: SRPS EN 1176-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (Опрема и потребна површина за дечија игралишта); SRPS EN 1177 (Површине игралишта које ублажавају удар-одређивање критичне висине пада); SRPS EN 13219 (Гимнастичке справе-Трамбулине-Функционални захтеви и захтеви за безбедност, методе испитивања) и SRPS EN 14960 (Опрема за игру на надувавање-Безбедноси захтеви и методе испитивања).                                                                                

          У складу са Законом о стандардизацији, а имајући у виду да у области дечијих игралишта нема прописа нити обавезног упућивања таквих прописа на примену српских стандарда из ове области, указујемо да је примена наведених српских стандарда  добровољна.

         Дакле, право је произвођача да изабере да ли ће у производњи опреме за дечија игралишта применити наведене стандарде у погледу захтева за безбедност и квалитет или ће у њиховој производњи користити нека друга решења и сопствене техничке спецификације.

          Одговарајућа испитивања опреме за дечија игралишта, односно опреме за игру деце, може да обавља сам произвођач или да то повери трећој, независној страни (испитној лабораторији).

          Сертификација квалитета (Сертификат о квалитету), као и контролисање опреме за дечија игралишта и опреме за игру деце која је стављена у употребу (Сертификат о контролисању) од стране сертификационих и контролних тела за оцењивање усаглашености се обавља на добровољној основи.

          Са друге стране, одредбом члана 7. Закона о општој безбедности производа, прописано је да се производ, ако не постоје одговарајући посебни прописи за тај производ, сматра безбедним ако испуњава захтеве српских стандарда којима се преузимају хармонизовани европски стандарди донети ради испуњења општег захтева за безбедност производа и чија листа је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”.

          Наведени српски стандарди из области безбедности дечијих игралишта, односно опреме за игру деце се не налазе на Листи српских стандарда из области опште безбедности производа („Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа”, број 26/13). Такође, одговарајући ЕН стандарди из области дечијих игралишта, односно опреме за игру деце на тим игралиштима који су преузети у српску стандардизацију нису хармонизовани на нивоу Европске уније и не налазе се на Листи хармонизованих европских стандарда Европске комисије из области опште безбедности производа.

          У ситуацији када нема одговарајућег посебног техничког прописа, нити се одговарајући српски стандарди налазе на Листи српских стандарда из области опште безбедности производа, а надлежни инспектор утврди да постоји оправдана сумња на безбедност опреме за дечија игралишта, односно опреме за игру деце, он даје налог да се изврше одговарајућа испитивања предметне опреме (ако нема домаћих испитних тела за оцењивање усаглашености, то могу да обаве и страна акредитована тела). У складу са одредбом члана 8. Закона о општој безбедности производа, испитивање, односно усаглашеност те опреме са општим захтевом за безбедност се оцењује тако што се врше одговарајућа испитивања у складу са једним или више наведених српских стандарда из области дечијих игралишта, односно опреме за игру деце.

          Сматрамо да би инспецијски надзор над опремом за дечија игралишта, односно оперемом за игру деце која се ставља на тржиште требало да врше тржишни инспектори, а да би комунални инспектори требало да врше надзор над овом опремом која је већ у употреби.

          За потврђивање безбедности и квалитета опреме за дечија игралишта, односно опреме за игру деце на дечијим игралиштима, која се стављају на тржиште и/или употребу, не постоји прописана обавеза издавања исправа о усаглашености.   

          Мишљења смо да нема правних сметњи да, у смислу одредаба Закона о јавним набавкама, наручилац опреме за дечија игралишта, односно опреме за игру деце у поступку јавних набавки захтева од будућег добављача те опреме да докаже  одговарајућом исправом (извештај о испитивању, контролисању и сл., односно сертификатом) да та конкретна опрема испуњава захтеве безбедности и квалитета из одговарајућих српских, односно европских стандарда из те области. Међутим, сматрамо да се овакви докази могу тражити само у случају да у Републици Србији постоје акредитована тела за испитивање или сертификацију конкретне опреме. У супротном,  домаћи произвођачи опреме би се стављали у неравноправни положај у односу на стране произвођаче, јер би се излагали додатним трошковима, да по много вишим ценама врше испитивања, односно сертификацију опреме код страних тела за оцењивање усаглашености.