Актуелности

Објављени правилници о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица, алкохолометрима, и мерилима нивоа звука

Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица, Правилник о алкохолометрима и Правилник о мерилима нивоа звука објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 39/14, 9. априла 2014. године, а на снагу ће ступити 17. априла 2014. године, с тим да се Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица примењује након истека шест месеци од дана ступања на снагу.

Правилником о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица ближе се прописују захтеви за влагомере за зрна житарица и семенкe уљарица, означавање влагомера, документација, начин утврђивања испуњености метролошких захтева за влагомере, методе мерења, начин испитивања типа влагомера, као и начин и услови оверавања влагомера. Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за влагомере за зрна житарица и семенке уљарица („Службени лист СРЈ”, бр. 11/93 и 46/93), Правилник о метролошким условима за влагомере који раде на принципу мерења губитка масе при сушењу („Службени лист СРЈ”, бр. 11/93 и 46/93), Метролошко упутство за преглед влагомера за зрна житарица и семенке уљарица, („Гласник СЗМДМ”, број 4/88) и Метролошко упутство за преглед влагомера који раде на принципу мерења губитка масе при сушењу („Гласник СЗМДМ”, број 3/94).

Правилником о алкохолометрима ближе се прописују захтеви за алкохолометре, њихово означавање, начин утврђивања испуњености тих захтева, методе мерења, као и начин и услови оверавања алкохолометара. Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за алкохолометре („Службени лист СФРЈ”, број 6/85) и  Метролошко упутство за преглед алкохолометара („Гласник СЗМДМ” број 2/85).

Правилником о мерилима нивоа звука уређују се захтеви за мерила нивоа звука, начин утврђивања испуњености захтева за мерила, означавање мерила, начин испитивања типа мерила, методе мерења, као и начин и услови оверавања мерила. Правилник се примењује на мерила намењена за мерење буке у животнoj и раднoj средини, ради заштите здравља и безбедности људи. Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за мерила нивоа звука („Службени лист СРЈ”, број 27/01) и Метролошки поступак за оверавање мерила нивоа звука за мерење буке у животној и радној средини („Гласник ДМДМ”, број 2/08).