Актуелности

ATEX: важно обавештење

Oбавештење о важењу сертификата о усаглашености издатих у складу са наредбом о обавезном атестирању електричних уређаја за експлозивне атмосфере

Обавештавају се све заинтересоване стране: произвођачи, увозници, дистрибутери, корисници, именована тела за оцењивање усаглашености, као и органи тржишног надзора да, у складу са чланом 19. Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Службени гласник РСˮ, број 1/13 – у даљем тексту: Правилник), важе до истека рока на који су издати сви сертификати о усаглашености, типски и појединачни, издати у складу са Наредбом о обавезном атестирању електричних уређаја за експлозивне атмосфере („Службени гласник СРЈˮ, број 35/95 – у даљем тексту: Наредба) која је престала да се примењује 1. јануара 2015. године.

Имајући у виду наведено, у смислу стављања производа намењених за употребу у потецијално експлозивним атмосферама на тржиште и/или употребу у Републици Србији од 1. јануара 2015. године, указујемо на следеће:

1. Електрични уређаји и склопови електричних и неелектричних уређаја за експлозивне атмосфере, произведени у Републици Србији или увежени у Републику Србију, за које су до 1. јануара 2015. године издати „појединачниˮ сертификати о усаглашености у складу са Наредбом (сертификати са неограниченим роком важења којима се потврђује усаглашеност појединачних комада електричних уређаја/склопова), МОГУ СЕ СТАВИТИ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ УПОТРЕБУ, ОДНОСНО ИСПОРУЧИТИ НА ТРЖИШТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И НАКОН 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ, У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ, ОДНОСНО БЕЗ ПОНОВНОГ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

2. „Типскиˮ сертификати о усаглашености (сертификати којима се потврђује усаглашеност типова електричних уређаја/склопова) који су издати у складу са Наредбом до 1. јануара 2015. године, иако важе до истека рока на који су издати, у складу са одредбама Правилника НЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ за стављање појединачних комада електричних уређаја/склопова намењених за експлозивне атмосфере на тржиште и/или употребу, односно испоруку на тржишту у Републици Србији од 1. јануара 2015. године. Ови сертификати се, до истека рока на који су издати, могу користити за потребе прибављања појединачних сертификата о усаглашености из Прилога 9 Правилника или искористити за њихово ефикасно превођење у исправе о усаглашености према одговарајућим поступцима оцењивања усаглашености из члана 10. Правилника. ПРИЛИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПРОПИСАНИХ ПОСТУПАКА ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ, ИМЕНОВАНО ТЕЛО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ЈЕ ДУЖНО ДА УЗМЕ У ОБЗИР ВАЖЕЋИ „ТИПСКИˮ СЕРТИФИКАТ О УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗДАТ У СКЛАДУ СА НАРЕДБОМ И ДА СПРОВЕДЕ САМО ОНЕ АКТИВНОСТИ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ НЕОПХОДНЕ ЗА ДОДАТНО УСКЛАЂИВАЊЕ СА УСЛОВИМА ИЗ ПРАВИЛНИКА 

Текст обавештења са образложењем