Актуелности

ВАЖНО: ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ИСКЉУЧИВЕ ПРИМЕНЕ НОВИХ ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА

 

Имајући у виду да је 1. јануара 2012. године почела искључива примена нових техничких прописа - Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС", број 13/10), Правилника о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС", број 13/10) и Правилника о безбедности машина („Службени гласник РС", број 13/10), који су ступили на снагу 20. марта 2010. године, односно да је завршен прелазни период у коме је постојала могућност сертификације производа у складу са наредбама и правилницима о обавезном атестирању који су престали да важе ступањем на снагу наведених нових техничих прописа, обавештавамо вас да:

1.      За потребе увозног царињења производа обухваћених новим техничким прописима у надлежности МЕРР и Прилогом 5А Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (Одлука), могу да се користе искључиво исправе о усаглашености односно други акти издати у складу са новим техничким прописима, и то:

-         ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ или ИЗВОД из евиденције о издатој потврди о усаглашености (издаје одговарајуће Именовано тело за оцењивање усаглашености)

-          РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ или ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ (издаје Министарство економије и регионалног развоја - МЕРР).

2.       Мишљења о потреби обавезне сертификације која је МЕРР издавало до 31. децембра 2011. године и даље важе у делу који се односи на примену нових техничких прописа, а НЕ ВАЖИ део који се односи на сертификацију производа према старим наредбама и правилницима о обавезном атестирању.

3.       МЕРР ће и убудуће издавати Мишљења о потреби прибављања исправе о усаглашености, а у одговарајућим изузетним случајевима мишљења могу бити таква да за производ није прописана обавеза прибављања исправа о усаглашености или да је исправе могуће прибавити након увозног царињења производа обухваћених техничким прописима у надлежности МЕРР и Прилогом 5А Одлуке.

4.       За производе који су већ стављени на тржиште Републике Србије до 1. јануара 2012. године у складу са старим наредбама и правилницима о обавезном атестирању, сертификати (атести) који прате производ важе до датума истакнутог на самом сертификату (не важе за потребе царињења из тачке 1).

За сваки производ који се производи или увози почев од 2. јануара 2012. године, односно за сваки нови увоз или стављање на тржиште производа од тог датума (без обзира да ли је за тај тип, врсту или модел производа раније био издат сертификат- атест), обавезно је прибављање Потврде о усаглашености од именованог тела за оцењивање усаглашености.

Званично време Републике Србије

Анкете