Актуелности

Објављен Правилник о начину испитивања типа мерила за поједине врсте мерила

Правилник о начину испитивања типа мерила за поједине врсте мерила („Службени гласник РС”, број 22/12) је објављен 23. марта 2012. година, а ступа на снагу 31. марта 2012. године

Овим правилником прописује се начин на који се врши испитивање типа мерила за мерила за која је обавезно издавање уверења о одобрењу типа мерила. Мерила за која је обавезно издавање уверења о одобрењу типа мерила су мерила одређена Правилником о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РС”, број 49/10).

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину на који се врши испитивање типа мерила („Службени лист СРJ”, број 14/95).