Законодавне новине

Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала

Објављен правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала

Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала објављен је 17. априла 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 35/13 и ступио је на снагу 17. маја 2013. године.

Овим правилником ближе се прописује образац и садржина службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала, као и начин вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и  облику службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала („Службени гласник РСˮ, број 17/09)