Законодавне новине

Објављен Закон о контроли предмета од драгоцених метала

25. маја 2011. године Скупштина Србије усвојила је Закон о контроли предмета од драгоцених метала ("Службени гласник РС", број 36/11)

 

Област контроле предмета од драгоцених метала до сада је била уређена Законом о контроли предмета од драгоцених метала („Службени лист СРЈ”, број 80/94, 83/94 - испр. и 28/96- др. закон) који се по престанку постојања државне заједнице Србија и Црна Гора примењује као републички закон на територији Републике Србије. Taкође, битно је нагласити да је област контроле предмета од драгоцених метала уређена и подзаконским актима донетим на основу наведеног закона. 

Сагледавајући неопходност потребе да се што хитније успостави транспарентни и непристрасни начин обављања послова контроле предмета од драгоцених метала у Републици Србији, предлагач овог закона сматра да је потребно јасно дефинисати делокруг надлежног министарствa, Дирекције за мере и драгоцене метале и овлашћених тела, као привредних субјеката чије се овлашћивање предвиђа овим законом. Доношењем овог закона створили су се услови за улазак нових привредних субјеката на тржиште у виду овлашћених тела за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала и испитивања драгоцених метала и њихових легура, што ће омогућити одвајање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала и испитивања драгоцених метала од послова надзора. То ће омогући квалитетнији надзор, повећати сигурност свих учесника на тржишту и заштити јавни интерес. Оваква решења постоје и у земљама у окружењу. Такође, нова законска решења, поред осталог, уређују питања важења страних знакова (жигова) и докумената на територији Републике Србије.

Овим законом обезбедиће се да се предмети од драгоцених метала могу ставити на тржиште, односно у употребу само ако су означени на одговарајући начин, што је потврда да су усаглашени са прописаним захтевима.

Законом се омогућава и доказивање усаглашености производа на основу прописане документације што представља новину у односу на важећи закон, а што ће омогућити произвођачу да се сам определи на који начин ће доказивати усаглашеност предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима.

Текст Закона