Законодавне новине

Објављени нови правилници из области метрологије

Почетком августа министар економије и регионалног развоја донео је Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила („Сл. гласник РС”, број 57/11), који ступа на снагу 9. августа 2011. године и Правилник о садржини и обрасцу евиденције, као и начину вођења евиденције коју води овлашћено тело („Сл. гласник РС” број 58/11), који ступа на снагу 13. августа 2011. године.

 

У Прилогу 1, који је одштампан уз Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила дати су облици државних жигова која ће користити Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и облици државних жигова које ће користити овлашћена тела. Овим правилником уведена су два нова државна жига: жиг у облику налепнице који се употребљава за потврђивање испуњености прописаних метролошких захтева при првом оверавању мерила, када се због осетљивости конструкције мерила не може употребити основни жиг и додатни жиг у облику налепнице који се употребљава за потврђивање испуњености прописаних метролошких захтева при првом, редовном и ванредном оверавању мерила код којих постоји информација о уласку у режим подешавања метролошких параметара. Правилником су прописани и посебни обрасци на којима ДМДМ и именована тела издају уверења о одобрењу типа мерила, као и посебни обрасци на којима ће ДМДМ и овлашћена тела издавати уверења о оверавању мерила.

Правилник о садржини и обрасцу евиденције, као и начину вођења евиденције коју води овлашћено тело прописује податке које мора садржати евиденција коју води Овлашћено тело, као и сам образац на ком се она води. Такође, овим правилником је прописано и кадa се у евиденцију уносе одређени подаци, као и да се подаци који се односе на име лица које је извршило жигосање мерила, врсте и јединствене серијске бројеве издатих државни жигова, не могу мењати након уношења у евиденцију.

Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила

Обрасци уз Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила

Правилник о садржини и обрасцу евиденције, као и начину вођења евиденције коју води овлашћено тело

Образац уз Правилник о садржини и обрасцу евиденције, као и начину вођења евиденције коју води овлашћено тело