Законодавне новине

Објављена је Уредба о измени Уредбе о знаку усаглашености

У „Службеном гласнику Репубике Србије”, број 23/2017 од 13. марта 2017. године, објављена је Уредба о измени Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености, а иста ступа на снагу 21. марта 2017. године.

Српски знак усаглашености је ознака којом се потврђује да је производ који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији, усаглашен са захтевима српског техничког прописа, ако је тим прописом предвиђено њено стављање. Имајући у виду такав значај Српског знака усаглашености, будући да  исти представља спољну манифестацију уасглашености производа са битним захтевима из техничког прописа, као и потврду да је његова усаглашеност оцењена према прописаном поступку (модулу) оцењивања усаглашености, те да је за производ издата одговарајућа исправа о усаглашености, потребно је да исти поседује јасан визуелни идентитет. С обзиром на наведено, јасно је да Српски знак усаглашености мора бити јасно видљив, читљив и неизбрисив.

Изменом Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Службени гласник РС”, број 98/2009) постигнуто је прецизирање боја којима Српски знак усаглашености мора бити представљен у циљу комплетирања његовог визуелног идентитета.