Законодавне новине

Донета Уредба о именовању тела за оцењивање усаглашености

Влада је на седници одржаној 10. фебруара 2022. године донела Уредбу о Именовању тела за оцењивање усаглашености

Уредба о именовању тела за оцењивање усаглашености је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 18/2022 од 11. фебруара 2022. године., ступа на снагу дана 19. фебруара 2022. године а примењује се од 1. маја 2022. године.

Овом уредбом уређују се начин именовања тела за оцењивање усаглашености, начин утврђивања испуњености прописаних захтева за именовање, као и суспензија и одузимање именовања.

У складу са решењима из Закона, прописано је да се именовање тела за оцењивање усаглашености за спровођење оцењивања усаглашености производа са захтевима из одређеног техничког прописа врши на основу захтева за именовање, који подноси тело за оцењивање усаглашености, а да испуњеност захтева за именовање у складу са техничким прописом, утврђује комисија коју, за област једног или више техничких прописа, образује надлежни министар, и у којој могу учествовати и стручњаци изван тог министарства, за област која је уређена одговарајућим српским техничким прописом.Именовано тело дужно је да испуњава захтеве за именовање из техничког прописа у погледу његове оспособљености која је утврђена решењем о именовању, као и да на захтев надлежног министарства, у року  наведеном у том  захтеву достави тражене податке, обавештења и документацију у вези са пословима за које је именовано.Проверу над испуњавањем захтева после издавања решења о именовању врши надлежно министарство.