Одељење за техничке прописе, именовање и надзор

Одељење за техничке прописе, именовање и надзор обавља послове који се односе на: израду и праћење имплементације техничких прописа из надлежности Министарства у хармонизованој области којима се утврђују захтеви за индустријске непрехрамбене производе и оцењивање усаглашености; слободу кретања робе и процес усаглашавања техничких прописа у хармонизованој области са правном тековином ЕУ у оквиру ПГ 1; хармонизацију са прописима ЕУ којима се уређује правни оквир за трговање производима (Одлука ЕУ бр. 768/2008 и други хоризонтални прописи), доношење подзаконских аката и транспоновање европских директива и других прописа ЕУ Новог и Старог приступа из области техничког законодавства у правни систем Републике Србије и праћење њихове примене и измена у ЕУ; праћење, ажурирање и састављање спискова/листа српских стандарда у хармонизованој области из надлежности Одељења; анализирање потреба привреде и утврђивање приоритета у вези са доношењем нових или изменом постојећих техничких прописа; учествовање у изради програма Министарства за израду техничких прописа у хармонизованој области; именовање тела за оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима у хармонизованој области; пријављивањe именованих тела за оцењивање усаглашености у складу са правном тековином ЕУ; надзор и проверу испуњености захтева за именовање после издавања решења о именовању тела за оцењивање усаглашености; теренски рад и обилазак тела за оцењивање усаглашености ради провере испуњености захтева за именовање након издавања решења о именовању; признавање важења иностраних исправа усаглашености,израду и праћење имплементације техничких прописа из надлежности Министарства у нехармонизованој области којима се утврђују захтеви за индустријске непрехрамбене производе и оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима у тој области; процес усаглашавања техничких и нетехничких прописа и административне праксе у нехармонизованој области из надлежности Одељења са примарним и секундарним изворима права  ЕУ у оквиру ПГ1; припрему и праћење припреме хоризонталних аката и стратешких и планских докумената којима се нехармонизована област из надлежности различитих органа државне управе усклађују са правним тековинама ЕУ; праћење, ажурирање и састављање спискова/листа српских стандарда у области опште безбедности производа и другим нехармонизованим областима; израда, буџетирање и спровођење планова за имплементацију стратешких докумената у области инфраструктуре квалитета и израда планова за израду техничких прописа у нехармонизованој области; припрему материјала за именовање и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености производа (ТОУ) у нехармонизованој области и проверу испуњености захтева за именовање односно овлашћивање после издавања решења о именовању или овлашћивању; координацију припреме и примене планова у области уклањања непотребних препрека у трговини у нехармонизованој области и сарадњу са другим министарствима, Привредном комором Србије и другим привредним удружењима, ради координације уклањања препрека трговини производима из надлежности тих министарстава; организацију мреже контактних тачака и рад контактне тачке за индустријске производе из делокруга Сектора у складу са Уредбом ЕУ 764/2008 и припрему правних аката неопходних за пуну примену наведене Уредбе; пружање информација о техничким прописима у складу са правилима СТО у смислу стављања производа на тржиште; организацију и рад центра за информисање у вези са пружањем информација о техничким прописима, вођење регистра у вези са техничким прописима; давање мишљења о примени прописа из делокруга Одељења, као и давање интерних мишљења о нацртима закона и предлозима прописа других органа државне управе; нотификацију (пријављивање) техничких прописа и прописа у припреми и са њима повезаних поступака оцењивања усаглашености у складу са правилима СТО, ЦЕФТА и директивом ЕУ 2015/1535; као и друге послове из ове области.

У Одељењу за техничке прописе, именовање и надзор образују се следећe уже унутрашњe јединицe:

          1Одсек за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор

          2.  Група за нехармонизоване техничке прописе и нотификацију

Званично време Републике Србије

Анкете