Група за хармонизоване техничке прописе

Група за хармонизоване техничке прописе обавља послове који се односе на: техничке прописе којима се утврђују захтеви за индустријске непрехрамбене производе у хармонизованој области; транспоновање хармонизованих европских директива и других прописа ЕУ Новог приступа из области техничког законодавства у правни систем Републике Србије и праћење њихове примене и измена у ЕУ; припрема материјала и прилога за рад ПГ1 за област хармонизације техничких захтева за производе из делокруга Групе; спровођење прописаног поступка за именовање тела за оцењивање усаглашености, достављање решења о именовању тела за оцењивање усаглашености ради уписа у регистар и припрема предлога за пријављивање именованог тела за оцењивање усаглашености Европској комисији; учествовање у провери испуњености захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености после издавања решења о именовању, праћење, ажурирање и састављање спискова српских стандарда којима су преузети европски хармонизовани стандарди на које се позивају одређени прописи ЕУ из ове области (Директиве, Уредбе ЕУ) односно српски технички прописи из надлежности Групе; припрему и учествовање у преговорима за закључивање међународног споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа у овој области; давање мишљења о примени прописа из делокруга Групе, као и давање интерних мишљења о нацртима закона и предлозима прописа других органа државне управе; анализу ефеката примене техничких прописа из делокруга Групе, као и предлагање измена и допуна тих прописа; сарадња са другим органима, организацијама, институцијама, привредом и другим заинтересованим странама у области унутрашњег тржишта; анализирање потреба привреде за доношење нових или измену постојећих техничких прописа из делокруга Групе и утврђивање приоритета у вези са доношењем нових или изменом постојећих техничких прописа; учествовање у изради програма Министарства за израду техничких прописа, као и друге послове из ове области.

Званично време Републике Србије

Анкете