Текстил

Министарство привреде је током 2013. године у правни систем Републике Србије преузело европске директиве "старог приступа" за обележавање текстилних производа и означавање обуће. 

ТЕКСТИЛ 

За транспоновање и имплементацију Европске Уредбе број 1007/11 и Уредбе 2018/122 надлежно је Министарство привреде – Сектор за квалитет и безбедност производа.

Ова област је регулисана Правилником о изменама и допунама правилника о означавању и обележавању текстилних производа ("Сл. гласник РС", бр. 86/2019) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Уредбе број 2018/122  од 20. октобра 2017. године Европске комисије којом се допуњава Уредба број 1007/11 Европског парламента и Савета о називима текстилних влакана и означавању и обележавању сировинског састава текстилних производа.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе следећи прописи:

1) Правилник о обавезном атестирању јуте и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање јуте („Службени лист СФРЈ”, број 8/91);

2) Наредба о обавезном атестирању памука („Службени лист СФРЈ”, бр. 65/84 и 44/88);

3) Наредба о обавезном атестирању вуне („Службени лист СФРЈ”, број 65/84).

Даном почетка примене овог правилника престају да важе следећи прописи:

1) Правилник о техничким и другим захтевима за означавање, обележавање и паковање текстилних производа („Службени гласник РС”, број 56/09);

2) Наредба о текстилним производима који у промету морају бити снабдевени уверењем о квалитету („Службени гласник СРЈ”, број 14/92).

Одредбе чл. 21-24. овог правилника престају да важе 1. јануара 2023. године.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа, је припремило и на интернет страницу Сектора поставило Приручник за примену Правилника, као помоћ привредницима, органима тржишног надзора и другим заинтересованим странама које примењују прописе у овој области.