Актуелности

Анализа стања индустрије - у оквиру припреме о Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета

Позив привредним субјектима на сарадњу, ради припреме анализе стања и потреба индустрије за услугама које пружају тела за оцењивање усаглашености (лабораторије за испитивање или еталонирање, сертификациона тела за производе или системе менаџмента, контролна тела), Институт за стандардизацију Србије, Акредитационо тело Србије, Дирекција за мере и драгоцене метале.

Израда Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета, између осталог подразумева анализу капацитета и потреба појединих грана индустрије за услугама које пружају институције инфраструктуре квалитета. У оквиру расположивих средстава, анализом ће бити обухваћени  првенствено привредни субјекти из следећих области: електричних и електронских апарата и машина, машиноградње,  личне заштитне опреме, грађевинских производа и опреме под притиском (пре свега производи које спадају у обихват европских директива за безбедност машина, лифтова, нисконапонску опрему, електромагнетску компатибилност, личну заштитну опрему, опрему под притиском, грађевинске производе).

За потребе ове анализе Министарство финансија и привреде припремило је упитник  и послало га на 40 адреса, привредним субјекатима који су идентификовани као кључни представници индустрије у поменутим привредним гранама. И поред тога, ради свеобухватнијег сагледавања стања и потреба индустрије за услугама које пружају институције инфраструктуре квалитета, неопходно је активно учешће што ширег круга представника индустрије. Зато молимо привредне субјекте да попуњавањем упитника допринесу реалном сагледавању стања у погледу примене техничке регулативе и да попуњен упитник доставе на електронску адресу tbtinfo@mfp.gov.rs, најкасније до краја маја 2012. године. Упитник можете преузети у doc формату. Захваљујемо на разумевању што ће само потпуно попуњени упитници бити обрађени.

Поред упитника, представници Министарства ће заједно са представницима  програма немачке техничке подршке Србији (пројекат GIZ ACCESS), посетити одређени број привредних субјеката  од којих очекујемо информације о реалним потребама и потешкоћама са којима се сусреће индустрија када је у питању примена техничких прописа, односно целокупног тзв. техничког законодавства.

Доношењем Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета дефинисаће се наредни кораци за уједначен  развој свих компонената инфраструктуре квалитета: стандардизације, метрологије, акредитације и оцењивање усаглашености. У том смислу, циљ Стратегије је да постави приоритете развоја за наредни период у овој области, у складу са потребама индустрије, а у оквирима новог законодавног миљеа.

Уколико имате потребе за додатним информацијама у вези са спровођењем ове анализе молимо вас да се обратите на e-mail адресу: tbtinfo@mfp.gov.rs

Званично време Републике Србије

Анкете