O Sektoru

Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda obavlja poslove koji se odnose na: tehničke propise, proces usaglašavanja zakona iz oblasti slobodnog kretanja robe sa pravnom tekovinom EU, kao i donošenje podzakonskih akata; transponovanje i primenu transponovanog tehničkog zakonodavstva EU – oblast unutrašnjeg tržišta; strategiju i politiku razvoja standardizacije, akreditacije i metrologije; koordinaciju sa resornim ministarstvima; izradu programa za donošenje tehničkih propisa; izradu tehničkih propisa za industrijske neprehrambene proizvode; ovlašćivanje i imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima; nadzor nad radom ovlašćenih i imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti i obilazak tela za ocenjivanje usaglašenosti radi provere ispunjenosti zahteva za imenovanje nakon izdavanja rešenja o imenovanju; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila; ovlašćivanje tela za obavljanje poslova overavanja merila; ovlašćivanje tela za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura; prijavljivanje ovlašćenih i imenovanih tela Evropskoj komisiji (notifikacija tela za ocenjivanje usaglašenosti); priznavanje važenja inostranih isprava i znakova usaglašenosti i davanje mišljenja na rešenja o priznavanju inostranih isprava i znakova usaglašenosti donetih od strane drugih ministarstava; vođenje i izdavanje izvoda iz registra tehničkih propisa u pripremi, registra važećih tehničkih propisa i imenovanih odnosno ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti – TOU, registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji, registra ovlašćenih tela za overavanje merila i imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, registra ovlašćenih tela za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura; pružanje informacija o tehničkim propisima i njihovoj primeni, privrednim subjektima i drugim zainteresovanim stranama; kao informacijski centar prema pravilima STO i CEFTA (uključujući rad kontaktne tačke prema pravilima EU); prijavljivanje tehničkih propisa u pripremi i sa njima povezanim postupcima ocenjivanja usaglašenosti (notifikacija propisa EU i STO) u cilju uklanjanja tehničkih prepreka u trgovini u okviru CEFTA, STO i EU; vođenje drugostepenog upravnog postupka u oblasti metrologije; utvrđivanje prioriteta, priprema, predlaganje i praćenje realizacije odobrenih projekata iz oblasti slobode kretanja robe i  koordinacija razvojnih projekata sa institucijama u ovoj oblasti;  pripremu i učestvovanje u pregovorima za zaključivanje međunarodnog sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda (ACAAsporazum); planiranje, sprovođenje i koordinaciju poslova koji se odnose na proces pridruživanja EU iz delokruga Sektora; slobodu kretanja robe i proces usaglašavanja tehničkih propisa u harmonizovanoj oblasti sa pravnom tekovinom EU u okviru Pregovaračkog poglavlja 1 Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije EU (u daljem tekstu: PG1); pripremu i organizovanje sastanaka PG1 i unos podataka u elektronsku bazu NPAA; saradnja sa drugim organima državne uprave i institucijama u oblasti slobodnog kretanja robe u vezi sa usklađivanjem zakonodavnog okvira i primenom tehničkih i drugih propisa u oblasti slobode kretanja robe; kao i druge poslove iz ove oblasti.

 U Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

                     1. Odeljenje za harmonizaciju, kretanje robe, imenovanje i nadzor

                     2. Odeljenje za neharmonizovanu oblast, standardizaciju, akreditaciju i metrologiju