Najave

Javna rasprava o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine

Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine

U okviru pripreme za donošenje Strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period od 2015. do 2020. godine, Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu sprovodi javnu raspravu. Javna rasprava o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine sprovodi se u periodu od 31. decembra 2014. do 26. januara 2015. godine.

Javnu raspravu o Predlogu strategije organizovaće Ministarstvo privrede u formi okruglog stola, dana 22. januara 2015. godine, od 10,00 do 12,00 časova, u prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije, Stevana Brakusa 2, Beograd.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu, na e-mail adrese:  jelena.petrovic@privreda.gov.rs i tbtinfo@privreda.gov.rs, ili poštom na adresu: Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu, 11000 Beograd, Kneza Miloša 20.

 

Tekst Predloga strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine

Zaključak i Program javne rasprave o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine

U procesu unapređivanja i modernizacije sistema IK u Republici Srbiji Ministarstvo privrede, kao organ državne uprave zadužen za politiku razvoja u oblasti metrologije, standardizacije, akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, preduzima aktivnosti na stvaranju normativne i institucionalne osnove za razvoj ovih oblasti u skladu sa evropskim zakonodavstvom i praksom.

Donošenjem Strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period od 2015. do 2020. godine (u daljem tekstu Strategija) definisaće se koraci za dinamičan i sveobuhvatan razvoj metrologije, standardizacije, akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, kao elemenata infrastrukture kvaliteta. U tom smislu, Strategija postavlja prioritete razvoja za naredni period, u skladu sa potrebama industrije i aktuelnim trendovima razvoja infastrukture kvaliteta u Evropi i svetu.

Nakon završne faze harmonizacije sa evropskim tehničkim zakonodavstvom, donošenje ovog dokumenta obezbediće efikasnu primenu zakonodavstva usklađenog sa EU, kao i efikasno funkcionisanje sistema infrastrukture kvaliteta.

Radi ujednačenog razvoja ove oblasti u skladu sa potrebama industrije Republike Srbije, odnosno pružanja adekvatnih usluga privredi, neophodno je ustanoviti strateški okvir za dalji razvoj sistema infrastrukture kvaliteta. Sistem infrastrukture kvaliteta (IK), generalno posmatrano, podržava razvoj svih grana privrede s obzirom da predstavlja osnov za bezbednost i kvalitet proizvoda, u svim fazama, od projektovanja, preko izrade do stavljanja na tržište, odnosno upotrebu.

Strategijom se utvrđuju strateški pravci razvoja sistema IK u Republici Srbiji, bazirani na analizama postojećeg stanja u ovoj oblasti i planovima razvoja industrijskog sektora, prevashodno u oblasti industrijsko-neprehrambenih proizvoda.

Zaokruživanjem unapređenog sistema IK, Republika Srbija će biti nekoliko značajnih koraka bliže Evropi u evro-integracijama i njenim vrednostima koje će pozitivno uticati na:

- srpske privrednike koji će proizvoditi, uvoziti i izvoziti proizvode bez tehničkih prepreka;

- potrošače kojima će biti dostupni kvalitetni i bezbedni proizvodi;

- organe državne uprave koji će na jednostavniji i efikasniji način sprovoditi nadzor nad primenom tehničkih propisa.

Dostizanjem ovih ciljeva Republika Srbija će biti u poziciji da postane aktivan učesnik na evropskom i svetskom tržištu.

Priprema Strategije je realizovana uz tehničku podršku nemačke razvojne pomoći, kroz program GIZ ACCESS  – Program razvoja privatnog sektora u Srbiji, i saradnju sa svim zainteresovanim stranama, uključujući, s jedne strane institucije infrastrukture kvaliteta (ISS, ATS, DMDM) i tela za ocenjivanje usaglašenosti, a sa druge strane predstavnike privrede (PKS, asocijacije i druga sektorska udruženja) kao korisnika usluga ispitivanja i sertifikacije. Tokom pripreme Strategije sprovedene su sveobuhvatne analize postojećeg stanja i potreba sistema infrastrukture kvaliteta i poređenje dobijenih rezultata sa pojedinim zemljama iz regiona i Evropske unije.

Strategijom se daju preporuke za dalje aktivnosti sa krajnjim ciljem efikasnog funkcionisanja sistema infrastrukture kvaliteta usklađenog sa potrebama privrede Republike Srbije.