Najave

Kilogram je spreman za redefiniciju

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), kao nacionalna metrološka institucija, saopštava da će se 16. novembra 2018. godine na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju organizuje Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) u Versaju u Francuskoj, sastati metrolozi iz više od 60 zemalja sveta kako bi izglasali reviziju Međunarodnog sistema jedinica (SI).

Nove definicije stupiće na snagu 20. maja 2019. godine. U revidiranom SI sistemu sve jedinice biće definisane fundamentalnim prirodnim konstantama, što osigurava stabilnost SI sistema i otvara mogućnost razvoja i upotrebu novih tehnologija, uključujući kvantne tehnologije.  

Odluka donosi upotrebu mernih jedinica definisanih bez fizičkih objekata. Na primer, kilogram je trenutno definisan kao masa Međunarodnog prototipa kilograma, odnosno cilindar od legure platine koji se čuva u Međunarodnom birou za tegove i mere (BIPM) u Francuskoj. Ovaj artefakt uspešno je koristio nauci i tehnologiji skoro 130 godina, ali je njegova stabilnost dovedena u pitanje tokom dugogodišnjeg potvrđivanja sa identičnim kopijama.

Predložena promena predstavlja kilogram definisan Plankovom konstantom - fundamentalna konstanta kvantne fizike, univerzalna za upotrebu.

„Predstojeća redefinicija SI sistema predstavlja prekretnicu za budući naučni razvoj“, rekao je Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale. „Upotrebom fundamentalnih konstanti, u redefinisanju jedinica fizičkih veličina, otvaraju se dodatne mogućnosti za unapređenje naučnog rada, otkrivanje novih tehnologija i rešavanje pojedinih savremenih izazova“.  

Nove definicije donose promene u četiri od sedam osnovnih jedinica SI sistema: kilogram, amper, kelvin i mol, kao i promene u izvedenim jedinicama, kao što su volt, om i džul.

Kilogram (kg) – biće definisan Plankovom konstantom (h)

Amper (A) – biće definisan elementarnim naelektrisanjem (e)

Kelvin (K) – biće definisan Bolcmanovom konstantom (k)

Mol (mol) – biće definisan Avogadrovom konstantom (NA)

O nama

Kneževina Srbija  pristupila je Metarskoj konvenciji 21. septembra 1879. godine. Time je preuzela obavezu da uvede Međunarodni sistem jedinica (SI) i ostvaruje nacionalne etalone u skladu sa definicijama koje utvrđuje Generalna konferencija za tegove i mere (CGPM), kao vrhovni upravni organ Konvencije.

Republika Srbija nastavlja svoje izvorno članstvo u Metarskoj konvenciji od 1879. godine. DMDM je organ uprave u sastavu Ministarstva privrede koji predstavlja Republiku Srbiju u Metarskoj konvenciji.

DMDM obavlja poslove koji se odnose na: upotrebu zakonskih mernih jedinica, razvoj, ostvarivanje proglašavanje i usavršavanje etalona Republike Srbije, obezbeđenje metrološke sledivosti, ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda, sprovođenje metrološkog nadzora, ocenjivanje usaglašenosti  merila, izradu metroloških propisa, distribuciju vremena, istraživanja i druge poslove iz oblasti metrologije.

Misija DMDM, kao vodeće metrološke institucije u Srbiji, je da razvija i osigura primenu odgovarajuće infrastrukture merenja koja obezbeđuje tačna, pouzdana i poštena merenja čija je svrha doprinos prosperitetu, unapređenju kvaliteta života građana i povećanju konkurentnosti naše privrede.

 

Više o tome pročitajte na http://www.dmdm.rs/cr/Vesti.php