Najave

Javni poziv za dodelu upotrebljavane opreme nabavljene iz evropskih fondova IPA 2013

Javni poziv za dodelu upotrebljavane opreme nabavljene iz evropskih fondova IPA 2013 – na osnovu ugovora EU Contract EuropeAid/135592/IH/SUP /RS - Projekat „Nabavka opreme neophodne za unapređenje usluga ocenjivanja usaglašenosti u Republici Srbiji“

Oprema koja se dodeljuje: Prenosni TV analizator za kablovske i satelitske signale (Portable TV cable and satellite signals analyser), komada 2, proizvođača PROMAX (karakteristike u brošuri). Predmetna oprema nabavljena 2017. godine, bila je ustupljena na korišćenje telu za ocenjivanje usaglašenosti – Korisniku, do aprila 2021. Oduzeta je od prethodnog Korisnika nakon što je utvrđeno da nije ispunio ugovorne obaveze sa Ministarstvom privrede.

Ministarstvo privrede je vlasnik nabavljene opreme u roku od deset (10) godina od dana izdavanja potvrde o privremenom prijemu opreme (eng. Provisional Acceptance Certificate, u daljem tekstu: PAC). Nakon isteka ovog perioda vlasništvo nad opremom prelazi sa Vlasnika na Korisnika, ukoliko su svi uslovi ugovora ispunjeni. PACje potpisan 12. januara 2018. godine.

Izbor novog Korisnika se vrši na osnovu kriterijuma, koji uključuju naročito:

-   aktivnost korisnika u poslovima ocenjivanja usaglašenosti, koja se može dokazati aktom o imenovanju ili aktom o akreditaciji, koji u obimu akreditacije ima metode ispitivanja koje se mogu primeniti na predmetnu opremu u oblastima od strateškog značaja za razvoj industrije i u oblastima sa visokim potencijalom za izvoz;

-   regionalni aspekt, tj. značaj za ravnomerni regionalni razvoj, na osnovu identifikovanih potreba privrede;

-   aktivnost korisnika u oblastima koje su obuhvaćene harmonizovanim tehničkim zakonodavstvom EU koje je preuzeto u Republici Srbiji;

-   korišćenje opreme u oblastima regulisanim tehničkim zakonodavstvom Republike Srbije;

-   postojanje iskazane potrebe privrede za uslugama ispitivanja/sertifikacije;

-   da se oprema može koristiti u oblastima značajnim za rast poslovanja u Republici Srbiji, tj. u oblastima koje utiču na rast drugih grana industrije.

Po okočanju postupka izbora novog korisnika Vlasnik potpisuje Ugovor sa novim korisnikom.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu opreme imaju privredni subjekti koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji nisu bili korisnici opreme nabavljene u okviru projekta EuropeAid/135592/IH/SUP. Prilikom podnošenja zahteva za dodelu opreme uz dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost kriterijuma navedenih u javnom pozivu, zainteresovani treba da dostave potpisanu Izjavu o prihvatanju uslova za prijem, korišćenje i održavanje opreme.

Javni poziv je otvoren do 10. avgusta 2021. godine.

Prijave za dodelu opreme, zajedno sa ostalom dokumentacijom, podnose se lično ili preporučenom poštom sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodelu upotrebljavane opreme nabavljene iz evropskih fondova IPA 2013, na adresu Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, ili dostavljaju elektronski na tbtinfo@privreda.gov.rs.

Za detaljnije informacije možete se obratiti na elektronsku adresu: tbtinfo@privreda.gov.rs

 (https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-upotrebljavane-opreme-nabavljene-iz-evropskih-fondova-ipa-2013/)