Aktuelnosti

Održan Seminar o TBT Informativnom centru i prijavljivanju tehničkih propisa

U organiizaciji IDEAS Centra iz Ženeve i Sektora za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva finansija i privrede, 22. januara 2013. godine održan je Seminar o TBT Informativnom centru i prijavljivanju tehničkih propisa za ministarstva/agencije koje rade na donošenju i primeni tehničkih propisa, u vezi sa potencijalnim tehničkim preprekama trgovini

Cilj seminara je unapređenje rada TBT Enquiry pointa i prenošenje iskustava Velike Britanije (kao članice STO i EU) u organizaciji rada TBT Enquiry pointa, kao i unapređenje saradnje sa nadležnim ministarstvima/institucijama u sprovođenju obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini STO i Sporazuma CEFTA (obaveze Ministarstva finansija i privrede, ali i drugih ministarstava).

 U radu seminara su učestvovali:

  • g-din Josip Pervan  - IDEAS Centar , Ženeva,
  • Ms. Marilyn Swain, Senior Policy Advisor  Department for Business, Innovation and Skills (BIS) of the United Kingdom, 
  • predstavnici ministarstava, agencija i drugih organizacija koje pripremaju, odnosno staraju se o sprovođenju propisa koji mogu predstavljati potencijalne prepreke u međunarodnoj trgovini,  
  • predstavnici Instituta za standardizaciju Srbije, Akreditacionog tela Srbije, Direkcije za mere i dragocene metale, Kancelarije za evropske integracije, Privredne komore Srbije

U uvodnom izlaganju, učesnike seminara je pozdravila Jelena Popović, pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu finansija i privrede. Tom prilikom, gospođa Popović je  prezentovala postignute rezultate i planove za budući period u radu Enquiry pointa i informisala o unapređenju institucionalnog okvira (formiran Sektor infrastrukture kvaliteta, izvršena reorganizacija Instituta za standardizaciju Srbije, Akreditacionog tela Srbije, Direkcije za mere i dragocene metale; Institut za standardizaciju Srbije usvojio ukupno oko 90% evropskih standarda, Akreditaciono telo Srbije potpisalo EA/MLA i MLA sa IAF i ILAC, osavremenjen sistem metrologije u Srbiji).

Podsetila je učesnike seminara da su  doneta četiri sistemska zakona iz oblasti infrastrukture kvaliteta (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Zakon o standardizaciji, Zakon o akreditaciji, Zakon o metrologiji), kao i podzakonski akti za sprovođenje sva četiri zakona. Takođe, obavestila je prisutne da je preneto sedam evropskih direktiva novog pristupa (MD, LVD, EMC, LIFTs. LZO, BUKA, ATEX), a da je prenošenje tri direktive pripremljeno i da se čeka objavljivanje (MID, NAWI, i PRE-PACKAGED products). Pri uspostavljanju ovog pravnog okvira korišćeni su principi TBT – osnovna načela.

Gospođa Popović je obavestila prisutne o planovima za donošenje dugoročne Strategije razvija infrastrukture kvaliteta sa Akcionim planovima koji će omogućiti punu primenu novouspostavljenog sistema i uravnoteženi razvoj svih komponenata infrastrukture kvaliteta, kao i o planovima za završetak procesa usaglašavanja i punu primenu direktiva Evropske unije.

Radi unapređenja rada TBT Enquiry pointa i načela transparentnosti TBT Sporazuma STO u Srbiji 2010. godine doneta je Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde (kojom je uređen postupak prijavljivanja tehničkih propisa, standarda i postupaka ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima, kao  i obaveze nadležnih ministarstava u toj oblasti);  razvijen je softver za elektronsko vođenje registara koji se odnose na tehničke propise, a koji su preko internet portala Sektora za infrastrukturu kvaliteta (TEHNIS) dostupni na internetu; formirani su informativni centri za standarde (u ISS) i za tehničke propise/ocenjivanje usaglašenosti (u Ministarstvu finansija i privrede), tako da oba centra sprovode i funkciju informisanja i funkciju prijavljivanja (notifikacije) tehničkih propisa.

Gospođa Marilyn Swain održala predavanje o značaju Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini STO, posebno naglašavajući značaj prijavljivanja tehničkiih propisa u fazi njihove pripreme. Predstavila je iskustva Velike Britanije u organizaciji i funkcionisanju TVT Enquiry point, odnosno učešću Velike Britanije u radu TBT Komiteta koji se tri puta godišnje održava u STO, Ženeva.

Nakon završenog seminara sa učesnicima iz drugih ministarstava, gospođa Svein je nastavila rad sa predstavnicima Ministarstva finansija i privrede koji su zaduženi za uspostavljanje efikasnog rada Enquiry pointa.

 

Prezentacije sa seminara možete pogledati ovde:

- Prezentacija o iskustvima zemalja članica STO u TVT Enquiry points

- Prezentacija o iskustvima Velike Britanije u  TBT Enguiry point

- Prezentacija o Informativnom centru za tehničke propise u Republici Srbiji