Aktuelnosti

Priprema Strategije unapređenja infrastrukture kvaliteta 2014-2020

Imajući u vidu da infrastrukturu kvaliteta čine: standardizacija, akreditacija, metrologija i ocenjivanje usaglašenosti sa tehničkim propisima i standardima, Ministarstvo privrede, nadležno za kreiranje i sprovođenje politike razvoja infrastrukture kvaliteta, priprema dugoročni razvojni dokument - Strategija unapređenja infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2014-2020.

 

Priprema i donošenje ovog dugoročnog razvojnog dokumenta obezbediće, nakon potpunog usklađivanja tehničkog zakonodavstva koje je u delokrugu Ministarstva privrede, efikasnu primenu zakonodavstva usklađenog sa EU, kao i efikasno funkcionisanje sistema infrastrukture kvaliteta.

Priprema Strategije se realizuje uz tehničku podršku nemačke razvojne pomoći, kroz program GIZ ACCESS  – Program razvoja privatnog sektora u Srbiji, i saradnju sa svim zainteresovanim stranama, uključujući, s jedne strane institucije infrastrukture kvaliteta (ISS, ATS, DMDM) i tela za ocenjivanje usaglašenosti, a sa druge strane predstavnike privrede (PKS, asocijacije i druga sektorska udruženja) kao korisnika usluga ispitivanja i sertifikacije.

Izrada Strategije podrazumeva realizaciju sveobuhvatnih analiza postojećeg stanja u funkcionisanju sistema infrastrukture kvaliteta, poređenje dobijenih rezultata sa pojedinim zemljama iz regiona i Evropske unije i davanje preporuka o daljim potrebnim aktivnostima sa krajnjim ciljem efikasnog funkcionisanja sistema infrastrukture kvaliteta usklađenog sa potrebama privrede Republike Srbije.