Aktuelnosti

Objavljena tri pravilnika iz oblasti metrologije

U novembru i decembru objavljena su tri pravilnika iz oblasti metrologije i to: Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika („Službeni glasnik RS”, broj 99/2013), Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja („Službeni glasnik RS”, broj 110/13), kao i Pravilnik o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima („Službeni glasnik RS”, broj 114/2013.)

Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika je objavljen 15. novembra, a na snagu je stupio 23. novembra 2013. godine. Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaju da važe određeni pravilnici kojima su za određene vrste merila propisani metrološki uslovi, odnosno zahtevi, određena metrološka uputstva kojima je propisan način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva, određeni pravilnici kojima su propisani uslovi za obrazovanje laboratorija u kojima se vrši pregled merila, i to u pogledu stručnosti, opreme i radnih prostorija, kao i podzakonska akta kojima je propisana klasifikacija određenih etalona, odnosno uslovi za nacionalne, sekundarne i radne etalone. Zakonom o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i Pravilnikom o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Službeni glasnik RS”, broj 49/10)  primenjuje se potpuno drugačiji pravni režim zakonske kontrole merila, i to za manji broj vrsta merila nego što je to bio slučaj za vreme važenja ranijeg Zakona o metrologiji („Službeni list SCG”, broj 44/05), koji je bio donet 2005. godine. te je bilo neophodno doneti ovaj pravilnik kako bi se otklonila postojeća neusaglašenost u pravnom sistemu u pogledu uređivanja metroloških zahteva za merila i načina utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva za merila za koja je obavezno overavanje (pregled i žigosanje), zahteva u pogledu stručne osposobljenosti, prostorija i opreme za rad tela koja vrše overavanje tih merila, kao i uređivanja zahteva za nacionalne etalone, a naročito da bi se, u tom smislu, otklonila postojeća nesaglasnost navedenih podzakonskih akata sa Zakonom o metrologiji.

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja objavljen je 13. decembra, a na snagu je stupio 21. decembra 2013. godine. Ovim pravilnikom smanjen je broj merila na koje se pravilnik odnosi, odnosno brisana su iz tabele u članu 2. merila za ispitivanje električne bezbednosti u niskonaponskim distributivnim mrežama (električne otpornosti prema zemlji, električne otpornosti izolacije, električne impedanse petlje, električne otpornosti uzemljenja i izjednačenja potencijala, za proveru zaštitnih uređaja diferencijalne električne struje) i sprave za određivanje hektolitarske mase žitarica i uljarica, dok su dodati merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila. Istovremeno, rok periodičnog overavanja rezervoara i tankera smanjen je sa deset na pet godina. Merila koja su su usaglašena sa zahtevima Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS”, broj 63/13), odnosno Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS”, broj 17/13), ukoliko je njihova usaglašenost ocenjena prema postupcima iz tih pravilnika i ako su označena u skladu sa tim pravilnicima, ne podležu prvom overavanju.

Pravilnik o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima objavljen je 23. decembra, a na snagu stupa 31. decembra 2013. godine. Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, označavanje automatskih merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, tehnička dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, način ispitivanja tipa automatskih merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja automatskih merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metrološkim uslovima za automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima („Službeni list SFRJ”, broj 76/90).