Aktuelnosti

Objavljen Pravilnik o etilometrima

U „Službenom glasniku RS”, broj 124/14 od 12. novembra 2014. godine objavljen je Pravilnik o etilometrima.

Pravilnik se primenjuje na etilometre koji mere i prikazuju masenu koncentraciju alkohola u izdahu ispitanika.

Ovim pravilnikom se propisuju zahtevi za etilometre, označavanje etilometara, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za etilometre, način ispitivanja tipa etilometara, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja etilometara.

Pravilnik se primenjuje na etilometre koji mere i prikazuju masenu koncentraciju alkohola u izdahu ispitanika.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 20. novembra 2014. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2015. godine.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o metrološkim uslovima za etilometre („Službeni list SFRJ”, broj 42/91) i Metrološko uputstvo za pregled etilometara („Glasnik SZMDM”, broj 3/96).