Aktuelnosti

Objavljen Pravilnik o opacimetrima

U „Službenom glasniku RS”, broj 15/15 od 6. februara 2015. godine objavljen je Pravilnik o opacimetrima. Pravilnik se primenjuje na opacimetre koji se koriste u funkciji kontrole i bezbednosti saobraćaja pri tehničkom pregledu vozila na linijama tehničkog pregleda.

Ovim pravilnikom se propisuju zahtevi za opacimetre, označavanje opacimetara, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za opacimetre, način ispitivanja tipa opacimetara, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja opacimetara.

Pravilnik se primenjuje na opacimetre koji se koriste u funkciji kontrole i bezbednosti saobraćaja pri tehničkom pregledu vozila na linijama tehničkog pregleda.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 14. februara 2015. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2015. godine.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o metrološkim uslovima za opacimetre (,,Službeni list SCG”, broj 20/03) i Metrološko uputstvo za pregled opacimetara (,,Glasnik ZMDM”, broj 4/95).