Aktuelnosti

ATEX: važno obaveštenje

Obaveštenje o važenju sertifikata o usaglašenosti izdatih u skladu sa naredbom o obaveznom atestiranju električnih uređaja za eksplozivne atmosfere

Obaveštavaju se sve zainteresovane strane: proizvođači, uvoznici, distributeri, korisnici, imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i organi tržišnog nadzora da, u skladu sa članom 19. Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama („Službeni glasnik RSˮ, broj 1/13 – u daljem tekstu: Pravilnik), važe do isteka roka na koji su izdati svi sertifikati o usaglašenosti, tipski i pojedinačni, izdati u skladu sa Naredbom o obaveznom atestiranju električnih uređaja za eksplozivne atmosfere („Službeni glasnik SRJˮ, broj 35/95 – u daljem tekstu: Naredba) koja je prestala da se primenjuje 1. januara 2015. godine.

Imajući u vidu navedeno, u smislu stavljanja proizvoda namenjenih za upotrebu u potecijalno eksplozivnim atmosferama na tržište i/ili upotrebu u Republici Srbiji od 1. januara 2015. godine, ukazujemo na sledeće:

1. Električni uređaji i sklopovi električnih i neelektričnih uređaja za eksplozivne atmosfere, proizvedeni u Republici Srbiji ili uveženi u Republiku Srbiju, za koje su do 1. januara 2015. godine izdati „pojedinačniˮ sertifikati o usaglašenosti u skladu sa Naredbom (sertifikati sa neograničenim rokom važenja kojima se potvrđuje usaglašenost pojedinačnih komada električnih uređaja/sklopova), MOGU SE STAVITI NA TRŽIŠTE I/ILI UPOTREBU, ODNOSNO ISPORUČITI NA TRŽIŠTU U REPUBLICI SRBIJI I NAKON 1. JANUARA 2015. GODINE, U SKLADU SA PRAVILNIKOM, ODNOSNO BEZ PONOVNOG OCENjIVANjA USAGLAŠENOSTI

2. „Tipskiˮ sertifikati o usaglašenosti (sertifikati kojima se potvrđuje usaglašenost tipova električnih uređaja/sklopova) koji su izdati u skladu sa Naredbom do 1. januara 2015. godine, iako važe do isteka roka na koji su izdati, u skladu sa odredbama Pravilnika NE PREDSTAVLjAJU OSNOV za stavljanje pojedinačnih komada električnih uređaja/sklopova namenjenih za eksplozivne atmosfere na tržište i/ili upotrebu, odnosno isporuku na tržištu u Republici Srbiji od 1. januara 2015. godine. Ovi sertifikati se, do isteka roka na koji su izdati, mogu koristiti za potrebe pribavljanja pojedinačnih sertifikata o usaglašenosti iz Priloga 9 Pravilnika ili iskoristiti za njihovo efikasno prevođenje u isprave o usaglašenosti prema odgovarajućim postupcima ocenjivanja usaglašenosti iz člana 10. Pravilnika. PRILIKOM SPROVOĐENjA PROPISANIH POSTUPAKA OCENjIVANjA USAGLAŠENOSTI U SKLADU SA PRAVILNIKOM, IMENOVANO TELO ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI JE DUŽNO DA UZME U OBZIR VAŽEĆI „TIPSKIˮ SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI IZDAT U SKLADU SA NAREDBOM I DA SPROVEDE SAMO ONE AKTIVNOSTI OCENjIVANjA USAGLAŠENOSTI NEOPHODNE ZA DODATNO USKLAĐIVANjE SA USLOVIMA IZ PRAVILNIKA 

Tekst obaveštenja sa obrazloženjem