Aktuelnosti

VAŽNO: PRIMENA NOVIH TEHNIČKIH PROPISA

OBAVEŠTENjE U VEZI SA POČETKOM ISKLjUČIVE PRIMENE NOVIH TEHNIČKIH PROPISA

 

Imajući u vidu da je 1. januara 2012. godine počela isključiva primena novih tehničkih propisa - Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Službeni glasnik RS", broj 13/10), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS", broj 13/10) i Pravilnika o bezbednosti mašina („Službeni glasnik RS", broj 13/10), koji su stupili na snagu 20. marta 2010. godine, odnosno da je završen prelazni period u kome je postojala mogućnost sertifikacije proizvoda u skladu sa naredbama i pravilnicima o obaveznom atestiranju koji su prestali da važe stupanjem na snagu navedenih novih tehničih propisa, obaveštavamo vas da:

1.      Za potrebe uvoznog carinjenja proizvoda obuhvaćenih novim tehničkim propisima u nadležnosti MERR i Prilogom 5A Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (Odluka), mogu da se koriste isključivo isprave o usaglašenosti odnosno drugi akti izdati u skladu sa novim tehničkim propisima, i to:

-         POTVRDA O USAGLAŠENOSTI ili IZVOD iz evidencije o izdatoj potvrdi o usaglašenosti (izdaje odgovarajuće Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti)

-          REŠENjE O PRIZNAVANjU VAŽENjA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI ili IZVOD IZ REGISTRA O VAŽENjU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI (izdaje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja - MERR).

2.       Mišljenja o potrebi obavezne sertifikacije koja je MERR izdavalo do 31. decembra 2011. godine i dalje važe u delu koji se odnosi na primenu novih tehničkih propisa, a NE VAŽI deo koji se odnosi na sertifikaciju proizvoda prema starim naredbama i pravilnicima o obaveznom atestiranju.

3.       MERR će i ubuduće izdavati Mišljenja o potrebi pribavljanja isprave o usaglašenosti, a u odgovarajućim izuzetnim slučajevima mišljenja mogu biti takva da za proizvod nije propisana obaveza pribavljanja isprava o usaglašenosti ili da je isprave moguće pribaviti nakon uvoznog carinjenja proizvoda obuhvaćenih tehničkim propisima u nadležnosti MERR i Prilogom 5A Odluke.

4.       Za proizvode koji su već stavljeni na tržište Republike Srbije do 1. januara 2012. godine u skladu sa starim naredbama i pravilnicima o obaveznom atestiranju, sertifikati (atesti) koji prate proizvod važe do datuma istaknutog na samom sertifikatu (ne važe za potrebe carinjenja iz tačke 1).

Za svaki proizvod koji se proizvodi ili uvozi počev od 2. januara 2012. godine, odnosno za svaki novi uvoz ili stavljanje na tržište proizvoda od tog datuma (bez obzira da li je za taj tip, vrstu ili model proizvoda ranije bio izdat sertifikat- atest), obavezno je pribavljanje Potvrde o usaglašenosti od imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.