Aktuelnosti

EA donela odluku o priznavanju srpske akreditacije

Akreditaciono telo Srbije (ATS) postaće jedna od članica - potpisnica bilateralnih sporazuma (BLA) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) o priznavanju akreditacije.

ATS je tokom veoma zahtevnog trogodišnjeg postupka evaluacije od strane EA ocenjen kao kompetentan i pouzdan partner EA, te je na sednici Saveta za multilateralne sporazume EA, kojoj su prisustvovali pomoćnik ministra, Jelena Popović i Dejan Krnjaić, direktor ATS, održanoj 18. i 19. aprila 2012. godine u Kopenhagenu, doneta odluka o potpisivanju BLA sporazuma o priznavanju akreditacije između ATS-a i EA na osnovu analize izveštaja sa „kolegijalnog ocenjivanja“ ATS-a i to za sledeće oblasti akreditacije: laboratorija za ispitivanje, medicinskih laboratorija, laboratorija za etaloniranje, kontrolnih tela i sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda.

ATS je uz veliku podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u protekle tri godine sproveo niz zajedničkih aktivnosti koje su dovele do potpisivanja ovog sporazuma, od donošenja novog Zakona o akreditaciji do unapređenja procesa akreditacije donošenjem novih izdanja i izmenama dokumenata sistema menadžmenta kako bi se uspostavio uređen sistem, efikasne i brze procedure, koje olakšavaju rad ATS-a i akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

To će zapravo značiti da je omogućeno međusobno poverenje i prihvatanje izveštaja i sertifikata, koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti u Srbiji (laboratorije za ispitivanje, medicinske laboratorije, laboratorije za etaloniranje, kontrolna tela i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda) i da je sistem akreditacije, koji je ustanovljen u Srbiji ekvivalentan sa istim u drugim zemljama potpisnicama bilateralnih/multilaternih (BLA/MLA) sporazuma EA o priznavanju akreditacije.

Potpisivanje sporazuma će se obaviti tokom meseca maja na 28. sednici Generalne skupštine EA u Madridu. Sporazum će u ime ATS-a i Republike Srbije potpisati dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a. S obzirom da je u decembru 2011. Godine Republika Srbija dobila status kandidata za pridruživanje EU, ATS će na istoj sednici Generalne skupštine EA, u skladu sa  dokumentima EA, promeniti status svog članstva u ovoj organizaciji, te će umesto dosadašnjeg statusa pridruženog člana steći status punopravnog člana EA i u skladu sa tim će bilateralni sporazum sa EA biti zamenjen sa multilateralnim.

Potpisivanjem sporazuma između ATS-a i EA srpskoj ekonomiji postaje dostupno ne samo milionsko evropsko tržište nego i svetsko za proizvode i usluge ispitane i sertifikovane od strane naših akreditovanih tela, čime se osigurava poverenje u kvalitet i bezbednost srpskih proizvoda i usluga i pruža se izuzetno važna tehnička podrška srpskoj ekonomiji u ostvarivanju konkurentnosti na evropskom tržištu. Povezivanjem sistema akreditacije u Srbiji sa evropskim i svetskim sistemima akreditacije obezbeđuje se prihvatanje rezultata ocenjivanja usaglašenosti sprovedenog u Srbiji.

BLA/MLA sporazumi o priznavanju akreditacije (razlikuju se po statusu članstva u EA), omogućavaju ono što je ekonomskim jezikom merljivo, a to je uklanjanje trgovinskih barijera na način da ljudi, proizvodi i usluge prelaze evropske i svetske granice. Akreditacija donosi poverenje u usluge akreditovanih laboratorija, sertifikacionih i kontrolnih tela, koje proizvodima, ljudima i uslugama daju „međunarodni pasoš za trgovinu“, upravo iz razloga što su BLA/MLA sporazumi priznati na međunarodnom nivou od strane međunarodnih organizacija za akreditaciju - Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF).

ATS je u periodu od 27. juna do 1. jula 2011. godine bio predmet „kolegijalnog ocenjivanja“ tima ocenjivača EA sa ciljem da se proveri usklađenost uspostavljenog sistema akreditacije u Srbiji sa zahtevima standarda ISO/IEC 17011, odgovarajućim zahtevima evropske regulative (Uredba (EC) 768/2008), kao i smernicama i uputstvima međunarodnih organizacija za akreditaciju. Tim kolegijalnih ocenjivača je izneo mišljenje da u Srbiji postoji neophodna zakonska osnova za rad Akreditacionog tela, da ATS ima adekvatne procedure koje stalno unapređuje, da su administrativno osoblje i vodeći ocenjivači posvećeni svom poslu, kao i da su tehnički ocenjivači i eksperti kompetentni.

TEKST KOMPLETNOG SAOPŠTENjA

Vest preuzeta sa sajta ATS: http://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/3915-krnjai-sertifikati-iz-srbije-priznati-u-svetu