Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama objavljen je 4. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 1/13 i stupa na snagu 12. januara 2013. godine, pri čemu ovaj pravilnik počinje da se primenjuje 1. januara 2015. godine

              Ovim pravilnikom propisuju se: bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje, odnosno isporuku na tržište i/ili upotrebu; grupe i kategorije opreme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama; postupci ocenjivanja usaglašenosti; sadržina Deklaracije o usaglašenosti; sadržina tehničke dokumentacije; znak usaglašenosti i znak protiveksplozivne zaštite; zaštitna klauzula, kao i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti.

              Ovaj pravilnik se primenjuje na sledeće proizvode:

              1) opremu i zaštitne sisteme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama;

             2) sigurnosne uređaje, upravljačke uređaje i uređaje za regulaciju koji su namenjeni za upotrebu izvan potencijalno eksplozivnih atmosfera, ali koji su neophodni ili doprinose bezbednom funkcionisanju opreme i zaštitnih sistema u odnosu na rizike od eksplozije.