Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru

Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru objavljen je 4. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 1/13 i stupa na snagu 12. januara 2013. godine, pri čemu ovaj pravilnik počinje da se primenjuje 1. jula 2015. godine

              Ovim pravilnikom propisuju se: zahtevi i drugi uslovi koji moraju da budu ispunjeni za stavljanje na tržište i/ili upotrebu opreme koja se upotrebljava na otvorenom prostoru i emituje buku u životnu sredinu, radi zaštite i dobrobiti  ljudi i slobodnog prometa te opreme na tržištu Republike Srbije; pretpostavka usaglašenosti opreme koja se upotrebljava na otvorenom prostoru; vrste opreme koja se upotrebljava na otvorenom prostoru; postupci ocenjivanja usaglašenosti; sadržina Deklaracije o usaglašenosti; sadržina tehničke dokumentacije; znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti, kao i oznaka garantovanog nivoa zvučne snage opreme koja se upotrebljava na otvorenom prostoru i emituje buku u životnu sredinu; metodi merenja emisije buke i srpski standardi koji se primenjuju za merenje emisije buke; prikupljanje podataka o emisiji buke opreme i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti.

              Ovaj pravilnik primenjuje se samo na opremu koja se upotrebljava na otvorenom prostoru i emituje buku u životnu sredinu i koja se, kao celovita i funkcionalna jedinica pogodna za predviđenu namenu, stavlja na tržište i/ili upotrebu.