Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o merilima

Pravilnik o merilima objavljen je 19. jula 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 63/13 i stupa na snagu 27. jula 2013. godine

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za vodomere, gasomere i uređaje za konverziju zapremine, brojila aktivne električne energije, merila toplotne energije, merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, vage sa automatskim funkcionisanjem, taksimetre, materijalizovane mere, merila dimenzija i analizatore izduvnih gasova, koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište i/ili upotrebu, postupci ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja prati ova merila, kao i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe 34 metrološka propisa.

Napomena: Uverenja o odobrenju tipa merila izdata do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a na osnovu propisa iz člana 18. ovog pravilnika važe najduže do 1. januara 2017. godine.

Merilo koje je projektovano, izrađeno i čija je usaglašenost ocenjena u skladu sa zahtevima iz propisa iz člana 18. ovog pravilnika, može se staviti na tržište i/ili u upotrebu najkasnije do 1. januara 2017. godine