Zakonodavne novine

Objavljen Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala

25. maja 2011. godine Skupština Srbije usvojila je Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 36/11)

 

Oblast kontrole predmeta od dragocenih metala do sada je bila uređena Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni list SRJ”, broj 80/94, 83/94 - ispr. i 28/96- dr. zakon) koji se po prestanku postojanja državne zajednice Srbija i Crna Gora primenjuje kao republički zakon na teritoriji Republike Srbije. Takođe, bitno je naglasiti da je oblast kontrole predmeta od dragocenih metala uređena i podzakonskim aktima donetim na osnovu navedenog zakona. 

Sagledavajući neophodnost potrebe da se što hitnije uspostavi transparentni i nepristrasni način obavljanja poslova kontrole predmeta od dragocenih metala u Republici Srbiji, predlagač ovog zakona smatra da je potrebno jasno definisati delokrug nadležnog ministarstva, Direkcije za mere i dragocene metale i ovlašćenih tela, kao privrednih subjekata čije se ovlašćivanje predviđa ovim zakonom. Donošenjem ovog zakona stvorili su se uslovi za ulazak novih privrednih subjekata na tržište u vidu ovlašćenih tela za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, što će omogućiti odvajanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala i ispitivanja dragocenih metala od poslova nadzora. To će omogući kvalitetniji nadzor, povećati sigurnost svih učesnika na tržištu i zaštiti javni interes. Ovakva rešenja postoje i u zemljama u okruženju. Takođe, nova zakonska rešenja, pored ostalog, uređuju pitanja važenja stranih znakova (žigova) i dokumenata na teritoriji Republike Srbije.

Ovim zakonom obezbediće se da se predmeti od dragocenih metala mogu staviti na tržište, odnosno u upotrebu samo ako su označeni na odgovarajući način, što je potvrda da su usaglašeni sa propisanim zahtevima.

Zakonom se omogućava i dokazivanje usaglašenosti proizvoda na osnovu propisane dokumentacije što predstavlja novinu u odnosu na važeći zakon, a što će omogućiti proizvođaču da se sam opredeli na koji način će dokazivati usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima.

Tekst Zakona