Zakonodavne novine

Objavljena Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama

Na sednici održanoj 9. juna 2011. godine Vlada je donela Uredbu o određenim zakonskim mernim jedinicama („Službeni glasnik RS”, broj 43/11). Uredba je stupila na snagu 22. juna 2011. godine.

Ovom uredbom uređuju se zakonske merne jedinice i način njihove upotrebe, koje nisu obuhvaćene Međunarodnim sistemom jedinica (Systeme International d׳Units, SI), a koje se mogu koristiti u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10).

U Prilogu – Zakonske merne jedinice, koji je sastavni deo ove Uredbe, navedene su sve merne jedinice koje se mogu koristiti u Republici Srbiji.

Zakonske merne jedinice se obavezno koriste pri upotrebi merila, obavljanju merenja i pokazivanju veličina izraženih u mernim jedinicama.

Odredbe ove uredbe ne odnose se na merne jedinice koje se upotrebljavaju u oblasti vazdušnog, vodnog i železničkog saobraćaja, a koje su različite od onih čija je primena obavezna na osnovu ove uredbe, ako je upotreba takvih jedinica predviđena međunarodnim konvencijama i ugovorima koji obavezuju Republiku Srbiju.

Ova Uredba u potpunosti transponuje konsolidovan tekst Direktive 80/181/EEC iz 1980. godine, sa poslednjom dopunom (Direktiva 2009/3/EC) iz 2009. godine.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zakonskim mernim jedinicama („Službeni list SCG”, broj 10/06).

Tekst Uredbe