Zakonodavne novine

Obaveštenje za imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti prema Pravilniku o bezbednosti liftova („Sl. Glasnik RS. Br. 15/17)

U Službenom glasniku RS broj 21/20 od 6. marta 2020. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o bezbednosti liftova.

Imajući u vidu činjenicu da ovim pravilnikom nisu izmenjene odredbe koje se odnose na  bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti liftova i bezbednosnih komponenti u liftovima, kao ni zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti liftova i bezbednosnih komponenti, obaveštavamo imenovana tela da nije potrebno podnošenje zahteva za imenovanje prema Pravilniku o izmenama Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, broj 21/20).

U skladu sa navedenim, imenovana tela nastavljaju da obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti liftova i bezbednosnih komponenti u liftovima u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 15/17), uključujući i postupke izdavanja domaćih isprava o usaglašenosti na osnovu inostranih isprava u skladu sa Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti („Službeni glasnik RS“, br. 98/09 i 23/17).