Zakonodavne novine

Pravilnik o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 41/21 od 23. aprila 2021. godine objavljen je Pravilnik o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa.

Pravilnik o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 41/21 od 23. aprila 2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. maja 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine, osim člana 13, koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o metrološkim uslovima za auto-cisterne, vagon-cisterne i prenosive cisterne („Službeni list SFRJ”, broj 51/86) i Metrološko uputstvo za pregled autocisterni, vagoncisterni i prenosnih cisterni („Glasnik SZMDM”, broj 3/88).