Zakonodavne novine

Donet Zakon o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine objavljen je Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, koji stupa na snagu 18. maja 2021. godine.

Pored potrebe dodatnog usaglašavanja sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta broj 765/2008, nakon perioda primene ovog zakona u trajanju od deset godina, praksa je pokazala da je u cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz oblasti akreditacije bilo neophodno izmeniti odnosno dopuniti postojeća zakonska rešenja.

Usvojenim izmenama i dopunama doprineće se efikasnijoj i bržoj usluzi privrednim subjektima, operativnijem radu Akreditacionog tela Srbije, kao i većem stepenu pouzdanosti u sistem akreditacije.

Ključne izmene, odnosno novine Zakona, odnose se na uvođenje rokova trajanja samog postupka akreditacije koji neće moći da bude duži od 8 meseci, s tim da se na zahtev stranke taj rok može produžiti za dodatna 4 meseca. Prilikom obnavljanja akreditacije takođe je propisan rok od 4 meseca, uz dodatna 4 meseca na zahtev podnosioca prijave.

Izmene i dopune Zakona odnose se i na povećanje nivoa transparentnosti rada Akreditacionog tela Srbije-ATS jer Zakon propisuje vođenje javnog registra ocenjivača i eksperata koje angažuje ATS. Takođe, vrši se usaglašavanje sa Zakonom o budžetskom sistemu jer će se naplata troškova akreditacije vršiti kroz sistem republičkih administrativnih taksi.

Predviđa se i jačanje saradnje svih organa nadležnih za pripremu i donošenje tehničkih propisa sa Akreditacionim telom Srbije kroz razmenu neophodnih informacija koja će se definisati Protokolima o saradnji. Dodatno, omogućiće se učešće  predstavnika tih organa, kao posmatrača, u delu postupka akreditacije kaka je u pitanju akreditacija u svrhu primene tehničkih propisa.  

Zakonom se, između ostalog, jasnije regulišu odredbe o prekograničnoj akreditaciji i razrađuju se zahtevi koje ATS mora da ispuni u skladu sa evropskom Uredbom 765/2008 i standardom SRPS ISO/IEC 17011.